- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนเกษียณอายุ
- ประกันภัยทางธุรกิจ
- สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
- สินเชื่อส่วนบุคคล
- Universal Life
- Unit Link

 

สินเชื่อ เพื่อ ที่อยู่อาศัย

วัตถุประสงค์

 • เพื่อ ซื้อ บ้าน พร้อม ที่ดิน ( บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส ์) ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง
 • เพื่อ ไถ่ถอนจำนอง บ้าน พร้อม ที่ดิน ( บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส ์) ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง

วงเงินให้กู้

 • กรณีซื้อ บ้าน วงเงินให้กู้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมิน หรือ ซื้อ ขาย บ้าน พร้อม ที่ดิน ราคาใดที่ต่ำกว่า
 • กรณีไถ่ถอน วงเงินให้กู้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมิน บ้าน พร้อม ที่ดิน

อัตรา ดอกเบี้ย

อัตรา ดอกเบี้ย
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
หลังจาก 3 ปี
แบบที่ 1
5.75% คงที่ตลอดอายุสัญญากู้
แบบที่ 2

MLR-1.50%

MLR-0.5%
* ใช้ MLR ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ ปัจจุบัน = 5.75 % ต่อปี (ณ 22 มกราคม พ.ศ. 2547)

การเปลี่ยนแปลง อัตรา ดอกเบี้ย

การขอเปลี่ยนแปลง อัตรา ดอกเบี้ย จากประเภทใดประเภทหนึ่งสมารถทำได้ดังต่อไปนี้ สามารถขอเปลี่ยนเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ หรือลอยตัวได้หลังจาก 3 ปี โดยเสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยน 0.5% ของเงินต้นคงเหลือ
หมายเหตุ :

การขอเปลี่ยนแปลง อัตรา ดอกเบี้ย จะเทียบกับ อัตรา ดอกเบี้ย เคาน์เตอร์ ณ ขณะนั้น และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน 2 ครั้งตลอดสัญญากู้

ระยะเวลาผ่อนชำระ

5-25 ปี สำหรับบ้านพร้อมที่ดิน
หมายเหตุ :
ทั้งนี้อายุบ้านรวมระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 30 ปี สำหรับบ้านพร้อมที่ดิน

หลักประกัน

 • สภาพทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันจะต้องสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว (100%) ก่อนเบิกกู้
 • ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันต้องอยู่ใน เขต กรุงเทพ ฯ และ ปริมณฑล

เอกสาร ประกอบ

1. เอกสารส่วนตัว (สำเนา)
 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนสมรส / หย่า (ถ้ามี)
 • ในมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • ทะเบียนบ้าน ทุกหน้า
 • ใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
2. เอกสารด้าน การเงิน
 • สลิปเงินเดือน และ / หรือ งินเดือน (ต้องประทับตราบริษัท)
 • บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนทุกประเภท ทั้งของผู้กู้ และบริษัท เช่น ออมทรัพย์ กระแสรายวัน ฝากประจำ
 • กรณีประกอบอาชีพอิสระ หรือธุรกิจส่วนตัว ใช้เอกสารดังนี้ หนังสือรับรองบริษัท ทะเบียนการค้า รายชื่อผู้ถือหุ้น งบการเงิน(ตรวจสอบแล้ว) รุปถ่ายกิจการ
 • หลักทรัพย์ประเภทอื่นที่ปลอดภาระผูกพัน (ถ้ามี) เช่น โฉนดที่ดิน ทะเบียนรถยนต์ ตั๋วสัญญาใช้เงิน(ถ่ายสำเนาหน้า-หลัง)
3. เอกสารด้าน หลักประกัน
 • สัญญาจะซื้อจะขาย
 • ใบเสร็จระบเงินชำระจอง และเงินดาวน์
 • สำเนาโฉนดที่ดิน
 • กรณีกู้เพื่อไถ่ถอนต้องมี สำเนาสัญญากู้เงิน สัญญาจำนอง และหลักฐานการผ่อนชำระจากสถาบันการเงินย้อนหลัง 12 เดือน

การจ่ายเงินต้นคืนก่อนกำหนด

 • ภายใน 3 ปี ถ้าจ่ายค่างวดในแต่ละเดือนเกิน 1.5 เท่าของค่างวดปกติ จะต้องเสียต่าธรรมเนีม 2.5% ของจำนวนเงินต้นที่จ่ายคืนก่อนกำหนด
 • ภายหลัง 3 ปี สามารถผ่อนชำระมากกว่าค่างวด หรือไถ่ถอนหลักประกันโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น

การทำประกันอัคคีภัย

ผู้กู้ต้องทำประกันอัคคีภัยสิ่งปลูกสร้างกับบริษัท นิวแฮมเชอร์ อินชัวรันส์ ตลอดสัญญากู้

วิธีการชำระเงินกู้

 • ชำระโดยตัดจากบัญชีหักชำระอัตโนมัติ (Auto Transfered System)
 • ชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายล่วงหน้า (Post Dated Cheques)
 • ชำระด้วยเงินสด ณ ที่ทำการบริษัท เอไอเอ แผนกสินเชื่อเคหะ ชั้น 13

การขอใช้บริการ

ยินดีต้อนรับ และให้บริการผู้ที่สนใจสินเชื่อเคหะทุกท่านโดยไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าประกันชีวิต และไม่จำเป็นที่จะต้องทำประกันสินเชื่อ (MRTA)
หมายเหตุ :
การอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ขึ้นอยู่กับเครดิตของผู้กู้ และอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัท
 

สถาบันการเงินที่มีสินเชื่อเคหะ

 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคารไทยธนาคาร
 • ธนาคารเอเชีย
 • ธนาคารยูโอบี รัตรโกสินทร์
 • ธนาคารนครหลวงไทย
 • ธนาคารสแตนดารด์ ชาร์เตอร์
 • ธนาคารซิตี้แบงค์
   ติดต่อเรา   กลับไปข้างบน

“แผนบริการเหล่านี้จัดโดย บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ ) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอไอจี ไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เอไอจีคาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ “
“เอกสารชุดนี้เป็นการแนะนำการประกันภัย มิใช่สัญญาประกันภัย ข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญาประกันภัยจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย”
“ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ วรเดช ปัญจรงคะ ผู้บริหารหน่วย นำทอง 667 บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด
มือถือ 06-5337199 โทรศัพท์ 02-6379999 ต่อ 2765 โทรสาร 02-6379999 ต่อ 2765 อีเมล์ voradaj@yahoo.com”

ธุรกิจ และ บริการ | ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย | ทางเลือก สายอาชีพ | เพื่อ ตัวแทน
สั่งซื้อ ออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ กับ เรา | แผนผัง

 
วันที่ 15 ธันวาคม 2561         
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 10กรกฎาคม 2548

ค้นหา:
 ไปยัง: