1. ความรู้สำหรับตัวแทน
2. ทัศนคติ
3. ทักษะความชำนาญ
4. นิสัยการทำงานที่ดี
5. สำหรับผู้บริหาร
6. แบบฟอร์ม
7. ผลประโยชน์ & ความก้าวหน้า
8. ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างแนวข้อสอบ ชุดที่4

เรื่อง จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวิต

1. นาย ก. เป็นตัวแทนประกันชีวิตที่ทำงานเป็นบางเวลาเพื่อทำอาชีพเสริม และบริษัทตั้งเงื่อนไขไว้ว่า ถ้า นาย ก. ทำยอดขายเบี้ยประกันภัยปีแรกสำหรับลูกค้ารายใหม่ได้ 100,000 บาท ภายใน 1 ปี นาย ก. จะได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นหัวหน้าหน่วย และจะได้รับผลตอบแทนจากการทำงานเพิ่มมากขึ้นซึ่งนาย ก. ได้ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เพราะนาย ก.ต้องการมีความก้าวหน้าในอาชีพนี้และคิดว่าถ้าได้เป็นหัวหน้าหน่วยจะมาทำอาชีพนี้เป็นงานประจำในขณะที่ครบกำหนดเวลาต้องทำยอดเบี้ยประกันให้ได้ครบ 100,000 บาท นาย ก. มีผู้มุ่งหวังรายหนึ่งซึ่งกำลังจะตัดสินใจทำประกันชีวิต และนาย ก. ได้เสนอขายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลควบคู่กับการทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ แต่ผู้มุ่งหวังรายนี้ไม่ต้องการซื้อสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองรักษาพยาบาลเพราะเบี้ยประกันภัยสูง และเกรงว่าจะไม่มีรายได้พอที่จะชำระเบี้ยประกันไปได้โดยตลอด แต่นาย ก. เห็นว่าถ้าผู้มุ่งหวังรายนี้ไม่ซื้อสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลด้วยจะทำให้ไม่ได้รับเบี้ยประกันภัยตามเป้าหมายของบริษัท จึงพยายามพูดหว่านล้อมจนทำให้ผู้มุ่งหวังตัดสินใจทำประกันชีวิต และซื้อสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลด้วย การกระทำของนาย ก. ถูกหรือผิดจรรยาบรรณอาชีพตัวแทนประกันชีวิตอย่างไร

ก. ผิด เพราะเสนอแนะผู้เอาประกันชีวิตทำประกันภัยเกินความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย
ข. ถูก เพราะให้บริการที่ดีและชี้แจงให้ผู้เอาประกันชีวิตทำประกันภัยที่ได้รับผลประโยชน์สูง
ค. ถูก เพราะมีความตั้งใจทำงานเพื่อจะได้เป็นตัวแทนประกันชีวิตอาชีพ และประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีธำรงไว้ซึ่งคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ
ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.

2. นาง ก. ป่วยเป็นโรคมะเร็งในขั้นเริ่มต้น ได้เรียก นาย ข. ลูกชายซึ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง ให้มาทำประกันชีวิตเพื่อที่เมื่อตนตายไป นาย ข. และน้องๆจะได้เงินก้อนหนึ่งไปทำการค้าได้ นาย ข. จึงได้ทำประกันชีวิตให้นาง ก. โดยกรอกข้อความในใบคำขอว่าไม่ได้เจ็บป่วยหลังจากนั้นอีก 4 ปี นาง ก. ถึงแก่ความตาย บริษัทได้จ่ายเบี้ยประกันภัยให้แก่นาย ข. และน้องๆ การกระทำของ นาย ข. ผิดจรรยาและศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวิตหรือไม่

ก. ผิด เพราะไม่เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันชีวิตในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อการพิจารณารับประกัน หรือเพื่อความสมบูรณ์ของสัญญา
ข. ไม่ผิด เพราะลูกกตัญญูต้องเชื่อฟังพ่อแม่ และทำตามคำขอร้องของแม่ประกอบกับในกรณีนี้ไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรือไม่บริษัทก็ต้องจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยอยู่ดีเพราะเกิน 2 ปีแล้ว บริษัทไม่มีสิทธิบอกล้างสัญญา
ค. ไม่ผิด เพราะทำให้คำขอร้องของแม่เป็นจริง และช่วยให้น้องๆมีเงินทุนในการทำการค้า
ง. ผิด เพราะไม่มีความซื่อสัตย์ต่อบริษัทประกันชีวิต

3. นาย ก. เป็นตัวแทนประกันชีวิต และได้เก็บเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันชีวิตส่งให้บริษัททุกเดือนไม่บกพร่อง มีอยู่ครั้งหนึ่งมารดาของ นาย ก. จึงได้นำเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันชีวิตที่ชำระมาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมารดาของตน แต่ นาย ก. ก็ได้นำเงินมาคืนให้กับบริษัทครบถ้วน ภายในช่วงระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน และได้บอกกับผู้เอาประกันชีวิตให้ทราบเรื่องดังกล่าวในภายหลัง ถามว่าการกระทำของนาย ก. ถูกหรือผิดจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิต

ก. ถูก เพราะ นาย ก. ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมมีความกตัญญูต่อมารดา
ข. ถูก เพราะ นาย ก. เป็นคนมีคุณธรรมและความรับผิดชอบโดยได้นำเงินมาจ่ายคืนให้กับบริษัทครบถ้วนภายในช่วงระยะเวลาผ่อนผัน และได้บอกเรื่องดังกล่าวให้ผู้เอาประกันชีวิตทราบภายหลัง
ค. ผิด เพราะ นาย ก. เป็นคนไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันชีวิตและบริษัท
ง. ผิด เพราะ นาย ก. แจ้งให้ผู้เอาประกันชีวิตแต่ไม่ได้แจ้งให้บริษัททราบ

4. ในฐานะที่ท่านเป็นตัวแทนประกันชีวิต ข้อใดต่อไปนี้ท่านไม่พึงกระทำ

ก. กรอกใบคำขอเอาประกันชีวิตเอง โดยไม่ได้สอบถามผู้เอาประกันชีวิตและให้ผู้เอาประกันชีวิตลงชื่อเพียงอย่างเดียว
ข. บอกผู้เอาประกันชีวิตว่าจะมาบริการเก็บเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตด้วยตนเองทุกงวดแต่บางทีก็ลืม
ค. ลดเบี้ยประกันชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้เอาประกันชีวิตที่มีรายได้น้อยให้ได้ทำประกันชีวิต
ง. ไม่พึงกระทำทั้งข้อ ก. ข. และ ค.

5. นาย ก. เป็นตัวแทนประกันชีวิตขายประกันชีวิตให้กับนางสาว ข. ซึ่งอยู่ข้างบ้านและเป็นเจ้าของร้านขายอาหาร จึงทำให้ นาย ก. ทราบว่า นางสาว ข. เคยเป็นวัณโรค แต่หายขาดมาปีกว่าแล้ว นาย ก. ได้บอกเรื่องดังกล่าวแก่ภรรยาและภรรยานาย ก. ได้บอกเพื่อนบ้านในบริเวณเดียวกันให้ทราบเรื่องที่นางสาว ข. เคยป่วยเป็นวัณโรค ทำให้เพื่อนบ้านรังเกียจ ขายอาหารได้ไม่ดีการกระทำเช่นนี้ของนาย ก. ผิดจรรยาบรรณหรือศีลธรรมหรือไม่

ก. ผิด เพราะนำความลับของผู้เอาประกันภัยไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
ข. ผิด เพราะทำให้ นางสาว ข. ประกอบอาชีพไม่ได้อาจทำให้ไม่มีเงินส่งเบี้ยประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยจะขาดผลบังคับ
ค. ไม่ผิด เพราะนาย ก. แค่เล่าให้ภรรยาฟังเพื่อให้ระมัดระวังในการซื้ออาหาร
ง. ไม่ผิด เพราะ นาย ก. กับภรรยาตามกฎหมายถือว่าเป็นบุคคลเดียวกัน ไม่ใช่บุคคลภายนอก

6. นาย ก. เป็นตัวแทนประกันชีวิตซึ่งบริการลูกค้าของตนเองดีมาก แต่ นาย ก. มีนิสัยเจ้าชู้ และมีภรรยาหลายคนพฤติกรรมของนาย ก. นี้ ผิดจรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวิตหรือไม่

ก. ผิด เพราะ ไม่ได้ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม
ข. ไม่ผิด เพราะ นาย ก. ยังให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
ค. ไม่ผิด เพราะ เรื่องงานและเรื่องส่วนตัวต้องแยกออกจากกัน
ง. ผิด เพราะ เมื่อมีพฤติกรรมเช่นนี้ ก็จะมีค่าใช้จ่ายมากอาจเป็นผลก่อให้เกิดการทุจริตในเรื่องเงินได้

7. นาย ก. เป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทแห่งหนึ่ง นาย ก. เป็นคนขยันสามารถชักชวนคนให้มาทำประกันชีวิตด้วยได้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้แล้วก็ยังขยันหาความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเสมอ เมื่อมีการอบรมเกี่ยวกับการประกันชีวิตที่ นาย ก. เห็นว่าเกี่ยวข้องและมีประโยชน์กับตนเองก็จะเข้าร่วมอบรมด้วย และก็นำความรู้ที่ได้มานี้มาบอกเล่าให้ผู้เอาประกันชีวิตและบุคคลอื่นทราบด้วย ท่านคิดว่าการกระทำของนาย ก. เป็นตัวแทนประกันชีวิตที่ดีหรือไม่

ก. นาย ก. เป็นตัวแทนประกันชีวิตที่ไม่ดีควรใช้เวลาในการบริการผู้เอาประกันชีวิตจะดีกว่า
ข. นาย ก. เป็นตัวแทนประกันชีวิตที่ดีสมควรที่จะยึดถือเป็นแบบอย่างและกระทำตาม
ค. นาย ก. เป็นตัวแทนประกันชีวิตที่ดีรู้จักหาความรู้เพิ่มเติมให้แก่ตนเอง
ง. ข้อ ข. และ ค. ถูก

8. นาย ก. เป็นหัวหน้าหน่วยตัวแทนประกันชีวิตบริษัทแห่งหนึ่ง ได้ชักชวนเพื่อนของตน คือ นางสาว ข. ให้ช่วยทำประกันชีวิตกับตนเพื่อทำผลงานให้ได้ตามเป้าหมาย โดย นาย ก. ได้ลดค่าบำเหน็จให้แก่ นางสาว ข. การกระทำดังกล่าวของ นาย ก. จะขัดกับจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตหรือไม่

ก. ไม่ขัด เพราะ ทำให้เพื่อนของตนเองมีหลักประกันในความมั่นคงในชีวิตด้วยการทำประกันชีวิต
ข. ไม่ขัด เพราะ เพื่อนกันก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังทำให้เพื่อนได้ทำประกันชีวิตอีกด้วย
ค. ขัด เพราะ เป็นการลดค่าบำเหน็จเพื่อจูงใจให้เอาประกันชีวิต
ง. ขัด อาจทำให้ระบบบริการตัวแทนล้มเหลวเนื่องจากตัวแทนอื่นๆจะปฏิบัติตาม

9. นางสาว ก. เป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทแห่งหนึ่ง ได้ชักชวนนาย ข. ทำประกันชีวิต นาย ข. ได้ตกลงทำประกันชีวิตและเขียนใบคำขอเอาประกันชีวิตด้วยความเป็นจริง และลงชื่อในใบคำขอเรียบร้อยแล้ว ในวันรุ่งขึ้น นางสาว ก. ได้เข้าบริษัทเพื่อนำใบคำขอและเบี้ยประกันภัยงวดแรกของนาย ข. มาส่ง ปรากฏว่าบริษัทได้ออกแบบการประกันชีวิตแบบใหม่ซึ่งน่าสนใจกว่า นางสาว ก. จึงกลับไปหา นาย ข. ใหม่และแนะนำให้นาย ข. เปลี่ยนแบบการประกันภัยเป็นแบบใหม่ การกระทำดังนี้ ถือว่าผิดจรรยาบรรณและศีลธรรมหรือไม่

ก. ไม่ผิด เพราะกรมธรรม์ของนาย ข. ยังไม่ออกจึงยังถือว่าไม่เป็นการยกเลิกกรมธรรม์เก่าเพื่อซื้อกรมธรรม์ใหม่
ข. ผิด เพราะ เป็นการยกเลิกกรมธรรม์เก่าเพื่อซื้อใหม่
ค. ผิด เพราะจุดประสงค์ของนาย ข. ต้องการซื้อกรมธรรม์แบบเดิม
ง. ไม่ผิด เพราะเป็นการยกเลิกกรมธรรม์เก่าเพื่อซื้อใหม่แต่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้เสียประโยชน์

10. นาย ก. เป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทหนึ่ง จำกัด แม้ว่ามีนิสัยเจ้าชู้ และมีภรรยาหลายคน แต่นาย ก. ก็ให้บริการลูกค้าของตนเองด้วยดีตลอดมา นาย ข. ซึ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท สอง จำกัด ทราบพฤติกรรมการเจ้าชู้และมีภรรยาหลายคนของนาย ก. จึงเล่าเรื่องดังกล่าวให้นาย ค. ซึ่งเป็นลูกค้าของ นาย ก. ฟัง การกระทำของ นาย ข. ขัดกับหลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิต หรือไม่

ก. ไม่ขัด เพราะพูดความจริง
ข. ไม่ขัด เพราะคนเราทุกคนมีสิทธิพูดภายในกรอบของกฎหมาย
ค. ขัด เพราะไม่ได้ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม
ง. ขัด เพราะเป็นการกล่าวให้ร้ายทับถมตัวแทนอื่น

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ วรเดช ปัญจรงคะ ผู้บริหารหน่วยนำทอง667 บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด
มือถือ 06-5337199 โทรศัพท์ 02-6379999 ต่อ 2765 โทรสาร 02-6379999 ต่อ 2765 อีเมล์ voradaj@yahoo.com”

ธุรกิจ และ บริการ | ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย | ทางเลือก สายอาชีพ | เพื่อ ตัวแทน
สั่งซื้อ ออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ กับ เรา | แผนผัง

 
วันที่ 15 ธันวาคม 2561         
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 10กรกฎาคม 2548

ค้นหา:
 ไปยัง: