- ประกันหมู่สวัสดิการ
พนักงาน
- ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ที่เพิ่มเติมจากประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
ภายในประเทศ
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
ต่างประเทศ
- ประกันการเดินทางสำหรับ
ศึกษาต่อต่างประเทศ
- ประกันทรัพย์สิน
และอัคคีภัย
- ประกันรถยนต์และ พ.ร.บ.
- ประกันผู้เล่นกอล์ฟ
- ประกันโรคร้ายแรง
- ประกันงานรับเหมา

 


ประกันกลุ่ม สำหรับ สวัสดิการพนักงาน

มี 4โครงการดังนี้

ประกันหมู่ สวัสดิการพนักงาน สำหรับพนักงาน 5-10 คน แบบ Classic Plus

 

ทำไม ??? ท่านต้องเลือกทำสวัสดิการนี้

 • ข้าราชการ / คู่สมรส และบุตร ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล จากสถานพยาบาลเอกชนได้ตามวงเงินที่รักษาพยาบาล
 • พนักงาน / ลูกจ้าง ( ประกันสังคม ) / คู่สมรส ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทุกโรงพยาบาล หากแต่ต้องเข้ารักษากับโรงพยาบาลที่เลือก ประกันสังคม เท่านั้น

 

คุณสมบัติของกลุ่มที่มีสิทธิสมัครเอาประกัน ( Eligibility )

 • ธุรกิจขนาดเล็กที่ประกอบด้วยจำนวนพนักงานประจำ 5-10 คน
 • ผลประโยชน์การประกันจะให้ความคุ้มครองแก่พนักงานที่มีอายุ 15-59 ปี ซึ่งปฏิบัติงานเต็มเวลาในวันที่เริ่มมีผลบังคับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันหมู่
 • ผลประโยชน์การประกันจะให้ความคุ้มครองแก่คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานที่มีอายุ 15-59 ปี
 • คู่สมรสที่มีสิทธิเอาประกันจะต้องเอาประกันภายใต้แบบแผนเดียวกับพนักงาน (เฉพาะ ประกันสุขภาพ เท่านั้น)

ระดับขั้นอาชีพ ( Occupational Class )

 • ผลประโยชน์การประกันจะให้ความคุ้มครองแก่ธุรกิจที่มีความเสี่ยงไม่เกินระดับอาชีพขั้น 2 เช่น ธุรกิจการให้บริการ ธุรกิจจิวเวลรี่ ธุรกิจโฆษณาและสื่อสาร ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจการศึกษา สมาคม / สโมสร อุตสาหกรรมการผลิต และบริษัทที่ปรึกษา เป็นต้น

เบี้ยประกัน (Premium)

 • อัตราเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับอายุของผู้เอาประกันแต่ละคน ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ของแต่ละปี
 • เบี้ยประกันจะต้องชำระเป็นรายปี
 • นายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบการชำระเบี้ยประกันของพนักงานและคู่สมรสทั้งหมด

หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก (Participation Requirement)

 • พนักงานทั้งหมดจะต้องเข้าร่วมทำประกัน
 • กรณีที่นายจ้างต้องการสมัตรทำ ประกันสุขภาพ ให้กับคู่สมรส และบุตรของพนักงาน พนักงานที่มีคู่สมรสและบุตรจะต้องสมัครทำประกันทุกท่าน
 • พนักงาน คู่สมรส และบุตร ที่มีสิทธิเอาประกันทั้งหมดจะต้องกรอกใบสมัครสมาชิกของสมาชิก (แบบแถลงสุขภาพ) ตามแบบฟอร์มของบริษัทฯ
 • วันที่เริ่มมีผลบังคับความคุ้มครองตามกรมธรรม์จะเป็นวันถัดไปหลังจากที่บริษัทฯได้รับเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนครบถ้วนและอนุมัติการรับประกันแล้ว
 • กรณีที่มีพนักงานเข้าใหม่ในระหว่างปีกรมธรรม์ วันที่เริ่มมีผลบังคับความคุ้มครองตามกรมธรรม์จะเป็นวันที่ 1 ของเดือนถัดไปหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารการสมัครครบถ้วน และอนุมัติการรับประกันแล้ว

การเลือกแบบประกัน ( Classification of plan)

 • พนักงานที่มีสิทธิเอาประกันและอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน จะต้องสมัครทำประกันแบบแผนเดียวกัน
 • 1 กรมธรรม์สามารถประกอบด้วยแผนประกันไม่เกินกว่า 3 แผน (กำหนดแผนประกันได้สูงสุด 3 แผนต่อ 1 กรมธรรม์)
 • ความแตกต่างระหว่างแผนประกันจะต้องไม่เกินกว่า 2 ระดับแผน ตัวอย่าง กรณีที่เลือกแผนประกันที่ 1 เป็นแผนประกันต่ำสุด ดังนั้นแผนประกันสูงกว่าที่สามารถเลือกได้ถัดไปคือ แผนประกันที่ 3
ข้อยกเว้น :
 • พนักงานไม่สามารถเลือกผลประโยชน์ความคุ้มครองข้ามแบบแผนประกันได้

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่มสวัสดิการพนักงาน (สำหรับนายจ้าง)
 • บัตรสมัครของสมาชิกแบบแถลงสุขภาพลงนามโดยพนักงาน/คู่สมรส และบุตร แต่ละคน (ถ้าสมัคร) กรณีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) จะต้องลงนามโดยทั้งบุตร และพนักงานร่วมกัน
 • เอกสารถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของพนักงาน และคู่สมรสแต่ละคน
 • ใบสรุปรายละเอียดข้อมูลของพนักงาน คู่สมรส และบุตรทั้งหมด
 • เอกสารถ่ายสำเนาใบจดทะเบียนการค้านิติบุคคล
 • เช็คชำระเบี้ยประกันภัย

ตารางแสดงผลประโยชน์ (Benefit Plans)

ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
แผน 5
แผน 6
การ ประกันชีวิต กลุ่ม การเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ
100,00
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
  การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป
100,00
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
  การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณภัย
200,00
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
  การสูญเสียอวัยวะแขน ขา ตา อย่างใดอย่างหนึ่ง
60,00
120,000
180,000
240,000
300,000
360,000
  การสูญเสียอวัยวะแขน ขา ตา อย่างรวมกัน
100,00
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
  การทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ นานติดต่อกัน 12 เดือน
100,00
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
การ ประกันทุพพลภาพ สิ้นเชิงถาวร การทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยติดต่อกัน 6 เดือน
100,00
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
ค่ารักษาในโรงพยาบาล และ ศัลยกรรม ค่าห้องและค่าอาหารต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 31 วัน ต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง)
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
  ค่าห้องผู้ป่วยไอซียู (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน)
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
  ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
15,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
  ค่าแพทย์ผ่าตัด (ตามตารางการผ่าตัด)
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
  ค่าเยี่ยมของแพทย์ต่อวัน (1 ครั้งต่อวัน/สูงสุดไม่เกิน 31 วัน)
500
700
1,000
1,250
1,500
1,800
  ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน (กรณีอุบัติเหตุ)
4,000
5,000
6,000
6,000
6,000
6,500
  ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ หรือค่าผ่าตัด แล้วแต่กรณี)
2,000
2,500
3,000
3,000
3,000
4,000
  ค่าปรึกษาแพทย์ต่อเนื่องภายหลังการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (แบบผู้ป่วยนอก) (1 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 5 ครั้งต่อการเจ็บป่วยครั้งหนึ่ง)(ภายใน 3 เดือนหลังการเข้ารักษาตัวโรงพยาบาล)
600
800
1,000
1,200
1,500
2,000
ค่ารักษาพยาบาล แบบผู้ป่วยนอก ค่าตรวจรักษาแบบผู้ป่วยนอก ( 1 ครั้งต่อวัน และ 30 ครั้งต่อปี )
400
500
800
1,000
1,200
1,500
บริการช่วยเหลือด้านการเดินทาง และการแพทย์
 • บริการให้คำแนะนำข้อมูลสำหรับการเดินทาง และการจัดให้บริการทั้งก่อน และระหว่างการเดินทาง
 • บริการให้คำแนะนำช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ สำหรับผู้เดินทางทั้งใน และต่างประเทศ
 • ไม่คิดค่าเบี้ยประกัน
 • เป็นการให้บริการด้านข้อมูลเท่านั้น
 • สมาชิกผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น

เบี้ยประกัน รายปี (บาท) / ต่อพนักงาน 1 ท่าน

 

อายุ
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
แผน 5
แผน 6
ผู้ชาย
ผู้หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
สำหรับผู้ป่วยใน  
15-19
2,230
1,990
3,479
2,999
4,968
4,248
6,439
5,479
7,932
6,732
9,486
8,046
20-24
2,444
2,052
3,907
3,123
5,610
4,434
7,295
5,727
9,002
7,042
10,770
8,418
25-29
2,486
2,084
3,991
3,187
5,736
4,530
7,463
5,855
9,212
7,202
11,022
8,610
30-34
2,490
2,108
3,999
3,235
5,748
4,602
7,479
5,951
9,232
7,322
11,046
8,754
35-39
2,506
2,158
4,031
3,335
5,796
4,752
7,543
6,151
9,312
7,572
11,142
9,054
40-44
2,596
2,268
4,211
3,555
6,066
5,082
7,903
6,591
9,762
8,122
11,682
9,714
45-49
2,840
2,460
4,699
3,939
6,798
5,658
8,879
7,359
10,982
9,082
13,146
10,866
50-54
3,214
2,776
5,477
4,571
7,920
6,606
10,375
8,623
12,852
10,662
15,390
12,762
55-59
3,746
3,264
6,511
5,547
9,516
8,070
12,503
10,575
15,512
13,102
18,582
15,690
คู่สมรสหรือบุตร ต่อ 1 ท่าน
1,846
1,846
2,613
2,613
3,643
3,643
4,654
4,654
5,689
5,689
6,791
6,791
สำหรับผู้ป่วยนอก ต่อ พนักงาน 1 ท่าน
2,304
2,304
2,880
2,880
4,608
4,608
5,760
5,760
6,912
6,912
8,640
8,640
สำหรับผู้ป่วยนอก ต่อ คู่สมรส หรือบุตร 1 ท่าน
2,880
2,880
3,600
3,600
5,760
5,760
7,200
7,200
8,640
8,640
10,800
10,800
 

“คนส่วนใหญ่ไม่ได้วางแผนที่จะล้มเหลว แต่ล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน”

“การเป็นคนจนอาจไม่ใช่เรื่องน่ายินดีนัก และการเป็นคนจนก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีเช่นกัน แต่การที่ทั้งแก่และจน คือความหายนะ”

“แผน ประกันกลุ่ม นี้รับประกันภัยโดย บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ ) และ บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรัส์ จำกัด ”
“เอกสารชุดนี้เป็นการแนะนำการ ประกันภัย มิใช่สัญญา ประกันภัย ข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญา ประกันภัย จะระบุไว้ในกรมธรรม ์ประกันภัย ”
“ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

นาย วรเดช ปัญจรงคะ ( Mr. Voradaj Panjarongkha )

  • ผู้บริหารหน่วย นำทอง 667
  • บริษัท อเมริกันอินเเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ ) ( AIA )
  • มือถือ ( Mobile ) : 0-6533-7199
  • โทรศัพท์/โทรสาร ( Tel/Fax ): 0-2637-9999 ต่อ 2765
  • อีเมล์ ( E-mail ) : voradaj@easyinsurance4u.com

Link :

www.buddha4u.org :: www.thaisilver4u.com :: www.assetdd.com :: www.duangdee.name :: www.rotary4u.org

ธุรกิจ และ บริการ | ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย | ทางเลือก สายอาชีพ | เพื่อ ตัวแทน
สั่งซื้อ ออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ กับ เรา | แผนผัง

 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 4 มกราคม 2549 Contact Email : voradaj@easyinsurance4u.com

ค้นหา:
 ไปยัง: