- ประกันหมู่สวัสดิการ
พนักงาน
- ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ที่เพิ่มเติมจากประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
ภายในประเทศ
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
ต่างประเทศ
- ประกันการเดินทางสำหรับ
ศึกษาต่อต่างประเทศ
- ประกันทรัพย์สิน
และอัคคีภัย
- ประกันรถยนต์และ พ.ร.บ.
- ประกันผู้เล่นกอล์ฟ
- ประกันโรคร้ายแรง
- ประกันงานรับเหมา

 






การประกันงานรับเหมา

การประกันภัยงานรับเหมาตามสัญญา (Contract Works Insurance)

การประกันภัยงานรับเหมาตามสัญญา เดิมเรียกว่า

 • การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractor's All Risk Insurance) หรือเรียกย่อๆ ว่า CAR
 • การประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิดของงานติดตั้งเครื่องจักร (Erection's All Risk Insurance) หรือเรียกว่าย่อๆ ว่า EAR
เนื่องจากการประกันภัยทั้งสองแบบดังกล่าวมีลักษณะแบบดังกล่าวมีลักษณธเป็นงานรับเหมา และความเสี่ยงภัยคล้ายคลึงกันจึงใช้กรมธรรม์แบบเดียวกัน เรียกว่า กรมธรรม์ประกันงานรับเหมาตามสัญญา (Contract Works Insurance Policy)

ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์

การประกันภัยงานรับเหมาตามสัญญานี้ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยเป็น 2 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 : ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองและชดใช้สินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น กับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ที่ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ซึ่งไม่ได้ถูกระบุยกเว้นไว้โดยเฉพาะในกรมธรรม์ประกันภัยมาตราฐานของบริษัทฯ (Contract Works Insurance Policy)

ภัยพิบัติหรืออุบัติเหตุที่คุ้มครองมีพอสังเขปดังนี้

 1. ภัยซึ่งระบุเป็น "ภัยธรรมชาติ" เช่น ลมพายุ พายุใต้ฝุ่น พายุหมุน วาตภัย น้ำท่วม น้ำหลาก อุทกภัย น้ำท่วม น้ำหลาก อุทกภัย แผ่นดินไหว ดินพังทลาย หินพังทลาย ฟ้าผ่า
 2. ความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุเนื่องจาก เช่น การใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้คุณภาพ การขาดฝีมือแรงงานที่ดี การขาดความชำนาญ อย่างไรก็ตาม การชดใช้ในกรณีข้อ 2 ดังกล่าวนี้ จะมีให้เฉพาะส่วนที่เสียหายอันเป็นผลตามมาในกรณีงานก่อสร้างเท่านั้น
 3. อุบัติเหตุอื่นๆ เช่น ไฟฟ้า ระเบิด โจรกรรม ความประมาทเลินเล่อ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 : ความรับผิดชอบตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก

กรมธรรม์จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้รับเหมา หรือผู้เอาประกันภัยสำหรับความเสียหายทางทรัพย์สิน และการบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลภายนอกซึ่งผู้รับเหมา หรือผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกฏหมายอันเนื่องมาจากการทำงาน

ข้อยกเว้นทั่วไป

 • จำนวนเงินความรับผิดชอบส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายเอง
 • ความเสียหายต่อเนื่องทุกชนิด
 • การกระทำด้วยเจตนาทุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย
 • ปฏิกิริยานิวเคลียร์ กัมมันตรังสีนิวเคลียร์ หรือการเปรอะเปื้อน กัมมันตรังสี
 • ความเสียหายจากอาวุธนิวเคลียร์
 • ภัยสงคราม หรือการกระทำคล้ายสงครามทุกชนิด ภัยจลาจล การนัดหยุดงาน ปิดโรงงาน ความไม่สงบของประชาชน

ข้อยกเว้นพิเศษ

 • บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานรับเหมาตามสัญญา เช่น ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงอื่นๆ รวมถึงสมาชิกในครอบครัว ลูกจ้าง หรือคนงานของบุคคลดังกล่าว
 • การสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน (หรืออยู่ในความคุมดูแล) ของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงอื่นๆ รวมถึงสมาชิกในครอบครัว ลูกจ้าง หรือคนงานของบุคคลดังกล่าว
 • ความเสียหายอันเกิดจากการสั่นสะเทือน เนื่องจากเสาเข็ม และ/หรือ การถอดถอน หรืออ่อนตัวของสิ่งค้ำยัน

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในที่นี้ หมายถึง งานก่อสร้าง หรือติดตั้ง เครื่องจักร ซึ่งผู้รับจ้างได้ตกลงกับผู้ว่าจ้างจะทำการก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักรให้แล้วเสร็จตามสัญญาว่าจ้าง

ใครจะเป็นผู้เอาประกันภัย

 • ผู้ว่าจ้าง
 • ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วง

“คนส่วนใหญ่ไม่ได้วางแผนที่จะล้มเหลว แต่ล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน”

“การเป็นคนจนอาจไม่ใช่เรื่องน่ายินดีนัก และการเป็นคนจนก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีเช่นกัน แต่การที่ทั้งแก่และจน คือความหายนะ”

"แผน ประกัน นี้รับ ประกันภัย โดย บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ ) และ บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ "
"เอกสารชุดนี้เป็นการแนะนำการ ประกันภัย มิใช่สัญญา ประกันภัย ข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญา ประกันภัย จะระบุไว้ใน กรมธรรม์ ประกันภัย"
"ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า"

ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

นาย วรเดช ปัญจรงคะ ( Mr. Voradaj Panjarongkha )

 • ผู้บริหารหน่วย นำทอง 667
 • บริษัท อเมริกันอินเเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ ) ( AIA )
 • มือถือ ( Mobile ) : 0-6533-7199
 • โทรศัพท์/โทรสาร ( Tel/Fax ): 0-2637-9999 ต่อ 2765
 • อีเมล์ ( E-mail ) : voradaj@easyinsurance4u.com

Link :

www.buddha4u.org :: www.thaisilver4u.com :: www.assetdd.com :: www.duangdee.name :: www.rotary4u.org

 

ธุรกิจ และ บริการ | ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย | ทางเลือก สายอาชีพ | เพื่อ ตัวแทน
สั่งซื้อ ออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ กับ เรา | แผนผัง

 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 4 มกราคม 2549 Contact Email : voradaj@easyinsurance4u.com

ค้นหา:
 ไปยัง: