- ประกันหมู่สวัสดิการ
พนักงาน
- ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ที่เพิ่มเติมจากประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
ภายในประเทศ
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
ต่างประเทศ
- ประกันการเดินทางสำหรับ
ศึกษาต่อต่างประเทศ
- ประกันทรัพย์สิน
และอัคคีภัย - ประกันรถยนต์และ พ.ร.บ.
- ประกันผู้เล่นกอล์ฟ
- ประกันโรคร้ายแรง
- ประกันงานรับเหมา

 


การประกันงานรับเหมา

การประกันภัยทดแทนแรงงาน (Workmen's Compensation)

ความคุ้มครอง

บริษัทฯ จะชดใช้ให้ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกฎหมายแรงงาน ในกรณีที่ลูกจ้างเกิดการบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะบางส่วน ทุพพลภาพ สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดในขณะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่นายจ้าง รวมทั้งโรคภัยที่มีสาเหตุจากการทำงาน

ผลประโยชน์

1. เสียชีวิต (Death)

 • ได้รับค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าทำศพ เป็นเงิน 100 เท่าของอัตราสูงสุดของค่าจ้างขั้นต่ำรายวัน
 • ค่าทดแทน 60% ของค่าจ้างรายเดือน เป็นเวลา 8 ปี แต่ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 2,000 บาท และไม่เกินเดือนละ 9,000 บาท
2. ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง (Total Disability)
 • ได้รับค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าทดแทน 60% ของค่าจ้างรายเดือน เป็นเวลาไม่เกิน 15 ปี แต่ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 2,000 บาท และไม่เกินเดือนละ 9,000 บาท
3. ทุพพลภาพชั่วคราว (Temporary Disability)
 • ได้รับค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าทดแทน 60% ของค่าจ้างรายเดือน หากต้องหยุดพักรักษาตัวติดต่อกันเกิน 3 วันขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1 ปี แต่ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 2,000 บาท และไม่เกินเดือนละ 9,000 บาท

4. สูญเสียอวัยวะ (dismemberment)

 • ได้รับค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าทดแทน 60% ของค่าจ้างรายเดือน หากต้องหยุดพักรักษาตัว
 • ค่าทดแทน 60% ของค่าจ้างรายเดือน ในการสูญเสียอวัยวะไม่เกิน 15 ปี แต่ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 2,000 บาท และไม่เกินเดือนละ 9,000 บาท
5. ค่ารักษาพยาบาล (Medical Expense)

ชดใช้ตามความเป็นจริง แต่ไม่เกิน 35,000 บาทต่อครั้ง

ผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามกฎหมายแรงงาน

เงื่อนไขพิเศษ

 1. ไม่จำเป็นต้องแจ้งรายชื่อของลูกจ้าง เพียงแต่แจ้งจำนวนเท่านั้น โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องมีหลักฐานในการเข้าทำงานในแต่ละวันของลูกจ้างทุกคน
 2. อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ทำ
 3. คุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดในขณะปฎิบัติหน้าที่รวมการทำงานล่วงเวลา
 4. เมื่อสิ้นสุดอายุกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งจำนวนค่าจ้างที่แท้จริงเพื่อทำการปรับปรุงเบี้ยประกันภัย ซึ่งอาจจะมีการคืนในส่วนที่ประมาณการใช้มากกว่า และเรียกเก็บเพิ่มถ้าหากประมาณการไว้น้อยกว่า

การประกันความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง (Employer's Liability)

ความคุ้มครอง

บริษัทฯ จะชดใช้ให้ตามจำนวนเงินซึ่งระบุไว้ใน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในกรณีนายจ้างเป็นผู้ประมาทเลินเล่อ เช่น อาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ หรือเครื่องจักรของนายจ้าง ไม่ได้รับการตรวจซ่อมบำรุงรักษา ให้อยู่ในสภาพที่ดีและปลอดภัย จนเป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับอุบัติเหตุ

ผลประโยชน์

ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท ต่ออุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง

เงื่อนไขพิเศษ

 • เหมือนประกันทดแทนแรงงานทุกประการ
 • อัตราเบี้ยประกันเท่ากับ 10% ของอัตราเบี้ยประกันทดแทนแรงงาน

“คนส่วนใหญ่ไม่ได้วางแผนที่จะล้มเหลว แต่ล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน”

“การเป็นคนจนอาจไม่ใช่เรื่องน่ายินดีนัก และการเป็นคนจนก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีเช่นกัน แต่การที่ทั้งแก่และจน คือความหายนะ”

"แผน ประกัน นี้รับ ประกันภัย โดย บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ ) และ บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ "
"เอกสารชุดนี้เป็นการแนะนำการ ประกันภัย มิใช่สัญญา ประกันภัย ข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญา ประกันภัย จะระบุไว้ใน กรมธรรม์ ประกันภัย"
"ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า"

ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

นาย วรเดช ปัญจรงคะ ( Mr. Voradaj Panjarongkha )

 • ผู้บริหารหน่วย นำทอง 667
 • บริษัท อเมริกันอินเเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ ) ( AIA )
 • มือถือ ( Mobile ) : 0-6533-7199
 • โทรศัพท์/โทรสาร ( Tel/Fax ): 0-2637-9999 ต่อ 2765
 • อีเมล์ ( E-mail ) : voradaj@easyinsurance4u.com

Link :

www.buddha4u.org :: www.thaisilver4u.com :: www.assetdd.com :: www.duangdee.name :: www.rotary4u.org

 

ธุรกิจ และ บริการ | ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย | ทางเลือก สายอาชีพ | เพื่อ ตัวแทน
สั่งซื้อ ออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ กับ เรา | แผนผัง

 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 4 มกราคม 2549 Contact Email : voradaj@easyinsurance4u.com

ค้นหา:
 ไปยัง: