- ประกันหมู่สวัสดิการ
พนักงาน
- ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ที่เพิ่มเติมจากประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
ภายในประเทศ
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
ต่างประเทศ
- ประกันการเดินทางสำหรับ
ศึกษาต่อต่างประเทศ
- ประกันทรัพย์สิน
และอัคคีภัย
- ประกันรถยนต์และ พ.ร.บ.
- ประกันผู้เล่นกอล์ฟ
- ประกันโรคร้ายแรง
- ประกันงานรับเหมา

 


ประกันกลุ่ม ประกันหมู่ สวัสดิการพนักงาน

การ ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

 • เป็นสวัสดิการราคาถูก สร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานได้มาก
 • วงเงินค่ารักษาพยาบาลเป็นแบบเหมาจ่าย ทั้งกรณีอุบัติเหตุทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
 • ให้การคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมงทั่วโลก
 • มีบัตร AIA Care Card สะดวกในการติดต่อเบิกค่ารักษาพยาบาลได้กว่า 200 รพ.ทั่วประเทศ
 • บริษัทสามารถนำเบี้ยประกันที่จ่ายไปหักลดหย่อนภาษีของบริษัทฯได้
 • สามารถเพิ่ม - ลดจำนวนสมาชิกได้ระหว่างปี

อุ่นใจ..กับความคุ้มครองแบบทั้งกลุ่ม ที่จะช่วยให้ธุรกิจคุณไม่สะดุด ซึ่งคุ้มค่าสุดๆ กับความคุ้มครอง แบบทั้งกลุ่มที่สร้างความพึงพอใจให้ทั้งคุณ และพนักงาน ด้วยความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม ที่จะช่วยทำให้ธุรกิจของคุณไม่สะดุด โดยให้ความคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง ระยะเวลา 1 ปี เต็ม ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ หรือพักผ่อนอยู่กับบ้านก็ตาม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่คุ้มค่า เช่นเดียวกับบริษัทชั้นนำที่ประสบความสำเร็จกำลังดำเนินการอยู่

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เอาประกันภัย

 • ธุรกิจที่ประกอบด้วยจำนวนพนักงานเริ่มต้นที่ 5 คน
 • พนักงานต้องมีอายุระหว่าง 16-60 ปี

ระดับขั้นอาชีพ

ผลประโยชน์การประกันภัยจะให้ความคุ้มครอง โดยจำกัดผลประโยชน์ ไปตามระดับขั้นอาชีพ

เบี้ยประกัน

 • เบี้ยประกันภัยจะต้องชำระเป็นรายปี
 • เบี้ยประกันภัยรวมต่อกรมธรรม์ต้องไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท
 

เงื่อนไขการรับประกันภัยอื่นๆ

 • ความคุ้มครองขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์จะคุ้มครอง 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท
 • พนักงานทุกท่านจะได้รับบัตร AIA Care Card ในกรณีที่ทำประกันแบบมีค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบคำขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม (สีฟ้า)
 • ใบจดทะเบียนบริษัท พพ. 20 (เพื่อทางบริษัท เอ.ไอ.เอ จะได้เอกสารทางภาษีได้ถูกต้อง)
 • สำเนาบัตรประชาชนสมาชิกทุกคน พร้อมเซ็นรับรองว่า “ใช้ในการสมัครสมาชิก เอ.ไอ.เอ เท่านั้น”
 • ลายเซ็นผู้มีอำนาจของบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท
 • เช็คระบุสั่งจ่าย “บริษัท เอ.ไอ.เอ จำกัด” โดยข้างหลังเช็ค เขียน เพื่อกรมธรรม์ของบริษัทท่านเท่านั้น หรือเงินสด

ความคุ้มครอง

ให้ความคุ้มครองแก่ท่าน และพนักงานของท่าน ในกรณีได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต รวมถึงการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรอันเนื่องมากจากสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ หรือนอกเวลาทำงาน การเดินทางโดยทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ การถูกฆาตกรรม และลอบทำร้าย รวมถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

ในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จนกระทั่งเป็นเหตุให้ต้องสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ บริษัทฯ จะจ่ายค่าทดแทนให้ตามสัดส่วนรายละเอียดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิง

หมายถึง อวัยวะถูกตัดออกจากร่างกาย และหมายถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้น โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานอีก
 

การสูญเสียสายตา

 • หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป

การชดเชยค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่ซื้อประกันอุบัติเหตุแบบมีค่ารักษาพยาบาล)

ในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ บริษัทฯ จะจ่ายค่ารักษาพยาบาล การพยาบาล (แต่ไม่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษ) ค่าผ่าตัด ค่าเอกซเรย์ ค่าอาหารในโรงพยาบาล ค่าห้องพัก ตามค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปจริงซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ แต่ทั้งนี้บริษัทฯ จะชดเชยค่ารักษาพยาบาลไม่เกินวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ข้อยกเว้น เช่น

ไม่คุ้มครองการติดเชื้อแบคทีเรีย หรือโรคอื่นๆจากการเจ็บป่วย การรักษาฟัน รากฟัน การปวดหลัง การฆ่าตัวตาย ภัยสงคราม การนัดหยุดงาน การทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร อุบัติเหตุจากการดื่มสุรา หรือเสพยาเสพติด การปฏิบัติหน้าที่ทางทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัครอื่นๆ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

รายละเอียดขั้นอาชีพ สำหรับการกำหนดทุนประกันภัย และค่าเบี้ยประกันภัย

ขั้นอาชีพ 1 : ผู้บริหารระดับสูง เจ้าของกิจการขนาดใหญ่ นายแพทย์ พยาบาล บุรุษพยาบาล ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ผู้บริหาร เสมียน ครู อาจารย์ แม่บ้าน ช่างเสริมสวย เจ้าของกิจการต่อไปนี้ - ขายทอง อัญมณี ขายยา ของชำ ภัตตาคาร เสริมสวย ซักรีด สนามกอล์ฟ ปั้มน้ำมัน สถาปนิก นักสำรวจ ออกแบบ

ขั้นอาชีพ 2 : เจ้าของกิจการต่อไปนี้ – ร้านอาหาร รับซื้อของเก่า อู่ซ่อมรถ โรงกลึง และปะยาง เจ้าของนา สวน ไร่ ฟาร์ม วิศวกร พนักงานทำความสะอาด แคดดี้ สัตว์แพทย์ ยาม(ไม่พกอาวุธ) คนขับรถบรรทุกส่งของ หัวหน้าคนงาน หัวหน้าช่าง ช่างดังต่อไปนี้ – ซ่อมเครื่อง สี เคาะ เชื่อม ไม้ ปูน อิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์ หล่อ ปะยาง ปฏิมากร ภาพผนัง หาบเร่ นักดนตรี พนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร

ขั้นอาชีพ 3 : อาชีพที่ใช้รถจักรยานยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างกลึง ช่างปั๊มโลหะ กรรมกร คนงานก่อสร้าง คนขับรถเครน ไต้ก๋งเรือ

 

ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มแบบมีค่ารักษาพยาบาล (อ.บ. 2 )

ขั้นอาชีพ

แผนประกัน

(Plan Code)

เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตา รวมถึงทุพพลภาพถาวร

(ADD&PD)

ฆาตกรรม และลอบทำร้าย

(MA)

ค่ารักษา พยาบาล

(ME)

เบี้ยประกันภัยต่อคน ต่อ ปี

ตั้งแต่

5 คน

6-20

คน

ส่วนลด 10%

21-50

คน

ส่วนลด 15%

51-100

คน

ส่วนลด 20%

101

คนขึ้นไป

ส่วนลด 25%

1

GME1000-1

1,000,000

500,000

100,000

3,500

3,150

2,975

2,800

2,625

 

GME500-1

500,000

250,000

50,000

2,100

1,890

1,785

1,680

1,575

 

GME400-1

400,000

200,000

40,000

1,700

1,530

1,445

1,360

1,275

 

GME300-1

300,000

150,000

30,000

1,300

1,170

1,105

1,040

975

 

GME200-1

200,000

100,000

20,000

1,000

900

850

800

750

 

GME100-1

100,000

50,000

10,000

700

630

595

560

525

2

GME500-2

500,000

250,000

50,000

2,500

2,250

2,125

2,000

1,875

 

GME400-2

400,000

200,000

40,000

2,000

1,800

1,700

1,600

1,500

 

GME300-2

300,000

150,000

30,000

1,600

1,440

1,360

1,280

1,200

 

GME200-2

200,000

100,000

20,000

1,100

990

935

880

825

 

GME100-2

100,000

50,000

10,000

800

720

680

640

600

3

GME300-3

300,000

150,000

30,000

2,100

1,890

1,785

1,680

1,575

 

GME200-3

200,000

100,000

20,000

1,700

1,530

1,445

1,360

1,275

 

GME100-3

100,000

50,000

10,000

1,100

990

935

880

825

 

ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มแบบไม่มีค่ารักษาพยาบาล (อ.บ. 2 )

ขั้นอาชีพ

แผนประกัน

(Plan Code)

เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตา รวมถึงทุพพลภาพถาวร

(ADD&PD)

ฆาตกรรม และลอบทำร้าย

(MA)

ค่ารักษา พยาบาล

(ME)

เบี้ยประกันภัยต่อคน ต่อ ปี

ตั้งแต่

5 คน

6-20

คน

ส่วนลด 10%

21-50

คน

ส่วนลด 15%

51-100

คน

ส่วนลด 20%

101

คนขึ้นไป

ส่วนลด 25%

1

GMP1000-1

1,000,000

500,000

-

2,100

1,890

1,785

1,680

1,575

 

GME800-1

500,000

250,000

-

1,680

1,512

1,428

1,344

1,260

 

GME600-1

400,000

200,000

-

1,260

1,134

1,071

1,008

945

 

GME400-1

300,000

150,000

-

840

756

714

672

630

 

GME200-1

200,000

100,000

-

420

378

357

336

315

2

GME1000-2

1,000,000

500,000

-

2,450

2,205

2,083

1,960

1,838

 

GME800-2

800,000

400,000

-

1,960

1,764

1,666

1,568

1,470

 

GME600-2

600,000

300,000

-

1,470

1,323

1,250

1,176

1,103

 

GME400-2

400,000

200,000

-

980

882

833

784

735

 

GME200-2

200,000

100,000

-

490

411

417

392

368

3

GME600-3

600,000

300,000

-

1,980

1,782

1,683

1,584

1,485

 

GME400-3

400,000

200,000

-

1,320

1,188

1,122

1,056

990

 

GME200-3

200,000

100,000

-

660

594

561

528

495

 

Relate :

“คนส่วนใหญ่ไม่ได้วางแผนที่จะล้มเหลว แต่ล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน”

“การเป็นคนจนอาจไม่ใช่เรื่องน่ายินดีนัก และการเป็นคนจนก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีเช่นกัน แต่การที่ทั้งแก่และจน คือความหายนะ”

"แผน ประกันกลุ่ม นี้รับ ประกันภัย โดย บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ ) และ บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ "
"เอกสารชุดนี้เป็นการแนะนำการ ประกันภัย มิใช่สัญญา ประกันภัย ข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญา ประกันภัย จะระบุไว้ใน กรมธรรม์ ประกันภัย"
"ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า"

ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

นาย วรเดช ปัญจรงคะ ( Mr. Voradaj Panjarongkha )

 • ผู้บริหารหน่วย นำทอง 667
 • บริษัท อเมริกันอินเเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ ) ( AIA )
 • มือถือ ( Mobile ) : 0-6533-7199
 • โทรศัพท์/โทรสาร ( Tel/Fax ): 0-2637-9999 ต่อ 2765
 • อีเมล์ ( E-mail ) : voradaj@easyinsurance4u.com

Link :

www.buddha4u.org :: www.thaisilver4u.com :: www.assetdd.com :: www.duangdee.name :: www.rotary4u.org

ธุรกิจ และ บริการ | ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย | ทางเลือก สายอาชีพ | เพื่อ ตัวแทน
สั่งซื้อ ออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ กับ เรา | แผนผัง

 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 4 มกราคม 2549 Contact Email : voradaj@easyinsurance4u.com

ค้นหา:
 ไปยัง: