- ประกันหมู่สวัสดิการ
พนักงาน
- ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ที่เพิ่มเติมจากประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
ภายในประเทศ
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
ต่างประเทศ
- ประกันการเดินทางสำหรับ
ศึกษาต่อต่างประเทศ
- ประกันทรัพย์สิน
และอัคคีภัย
- ประกันรถยนต์และ พ.ร.บ.
- ประกันผู้เล่นกอล์ฟ
- ประกันโรคร้ายแรง
- ประกันงานรับเหมา

 


ประกันกลุ่ม ประกันหมู่ สวัสดิการพนักงาน

โครงการสะสมทรัพย์ เพื่อการ เกษีษณอายุ ภาคสมัครใจ

***4,000 องค์กร สมาชิกกว่า 400,000 คน ทั้งภาครัฐ และเอกชน สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ ***

 • สวัสดิการเสริมในราคาถูก / ให้ผลตอบแทนสูง / เบิกซ้ำซ้อนได้ / ต้องทำผ่านหน่วยงานเท่านั้น
 • เป็นการสะสมทรัพย์ / ให้ความคุ้มครองชีวิต / ผลประโยชน์ชดเชยรายได้เมื่อนอนโรงพยาบาล
 • ลดหย่อนภาษี ได้ตามวงเงินใหม่ / คู่สมรสทำได้รับสิทธิเท่ากัน / โดยหน่วยงานหักเงินเดือนพนักงานให้
 • เปิดรับสมัครใหม่ได้ปีละ 1 ครั้ง / รับอายุ 16 -54 ปี / สุขภาพดี

เริ่มต้น วันละ 6 บาท เกษียณมีเงินเก็บ เจ็บป่วยมีเงินให้ ตายมีเงินช่วย

เงินออมขั้นต่ำเดือนละ 180 บาท ต่อ คน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

ส่วนแรก : สวัสดิการ 80 บาท ต่อเดือน (ภาคอุตสาหกรรม)

 • มีเงินชดเชยรายได้กรณีเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลวันละ 500 บาทสูงสุด 100 วัน รวมผลประโยชน์สูงสุดต่อการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง 50,000 บาท (ใช้เพียงสำเนาใบเสร็จ และใบเคลม เป็นการเบิกได้ต่างหาก ไม่เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลที่ท่านเบิกได้จากต้นสังกัด)
 • สูญเสียอวัยวะสำคัญ (แขน / ขา / ตา) ชดเชย 60,000-100,000 บาท
 • เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป ชดเชย 100,000 บาท
 • เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุขณะมึนเมาสุรา ชดเชย 100,000 บาท
 • เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุรถจักยานยนต์ ชดเชย 100,000 บาท
 • เสียชีวิตเนื่องจากถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย ชดเชย 100,000 บาท
 • เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติสาธารณภัยสาธารณะภัย ชดเชย 200,000 บาท

(ขณะอยู่บนรถโดยสารประจำทาง ในลิฟท์ ไฟไหม้โรงมหรสพ โรงแรม หรืออาคารสาธารณะ)

ส่วนที่สอง : สะสมทรัพย์

 • เเลือกสะสมได้ เดือนละ 100-10,000 บาท เมื่อครบอายุ 60 ปี โครงการนี้จะปิดบัญชี และ คืนเงินให้พร้อมดอกเบี้ย และมีเงินปันผล (โปรดดูตามตารางด้านหลัง)
 • กรณีเสียชีวิตเนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บ ชดเชย 100-300 % ของเงินออมสะสมในระบบ
 • กรณีโยกย้าย หรือลาออกจากองค์กร สามารถรับเงินคืนขั้นต่ำประมาณ 80% ของเงินออมสะสมตั้งแต่ปีแรก และจะมีเงินคืนสูงขึ้นทุกๆปี

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • กรอกใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรประชาชน
 • ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 16-54 ปี และมีสุขภาพดี
 • คู่สมรสสามารถเข้าร่วมโครงการได้ (กรณีไม่ได้ทำงานในองค์กร)
 

ตัวอย่าง นายสะสมทรัพย์ ร่ำรวย เริ่มทำโครงการสวัสดิการสะสมทรัพย์ครบเกษียณอายุ ตอนอายุ 30 ปี โดยออมเดือนละ 570 บาท ซึ่งแบ่งเป็นเงินออม 500 บาท และสวัสดิการ 70 บาท เมื่อครบอายุ 60 ปี นายสะสมทรัพย์ จะมีเงินคืนจากโครงการทั้งสิ้น 257,290 บาท โดยออมเงินไปทั้งสิ้น ( 500 X 12 X 30 ) (เงินออม X จำนวนเดือนต่อปี X จำนวนปีที่ออม) 180,000 บาท ดังนั้นกำไรจากโครงการนี้ ( 257,290-180,000 ) 77,290 บาท

 

ตารางผลประโยชน์ครบเกษียณอายุ 60 ปี

อายุเริ่ม
ออมเดือนละ 100
ออมเดือนละ 300
ออมเดือนละ 500
ออมเดือนละ 1,000
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
16
 
96,831
106,784
290,493
320,352
484,155
533,920
968,310
1,067,840
17
 
92,969
102,031
278,907
306,093
464,845
510,155
929,690
1,020,310
18
 
89,224
97,449
267,672
292,347
446,120
487,245
892,240
974,490
19
 
85,589
93,030
256,767
279,090
427,945
465,150
855,890
930,300
20
 
82,053
88,766
246,159
266,298
410,265
443,830
820,530
887,660
21
 
78,614
84,652
235,842
253,956
393,070
423,260
786,140
846,520
22
 
75,264
80,684
225,792
242,052
376,320
403,420
752,640
806,840
23
 
72,002
76,856
216,006
230,568
360,010
384,280
720,020
768,560
24
 
68,823
73,161
206,469
219,483
344,115
365,805
688,230
731,610
25
 
65,728
69,595
197,184
208,785
328,640
347,975
657,280
695,950
26
 
62,715
66,155
188,145
198,465
313,575
330,775
627,150
661,550
27
 
59,782
62,835
179,346
188,505
298,910
314,175
597,820
628,350
28
 
56,928
59,633
170,784
178,899
284,640
298,165
569,280
596,330
29
 
54,154
56,544
162,462
169,632
270,770
282,720
541,540
565,440
30
 
51,458
53,565
154,374
160,695
257,290
267,825
514,580
535,650
31
 
48,838
50,691
146,514
152,073
244,190
253,455
488,380
506,910
32
 
46,295
47,919
138,885
143,757
231,475
239,595
462,950
479,190
33
 
43,826
45,247
131,478
135,741
219,130
226,235
438,260
452,470
34
 
41,431
42,670
124,293
128,010
207,155
213,350
414,310
426,700
35
 
39,109
40,185
117,327
120,555
195,545
200,925
391,090
401,850
36
 
36,857
37,790
110,571
113,370
184,285
188,950
368,570
377,900
37
 
34,675
35,481
104,025
106,443
173,375
177,405
346,750
354,810
38
 
32,563
33,256
97,689
99,768
162,815
166,280
325,630
332,560
39
 
30,517
31,110
91,551
93,330
152,585
155,550
305,170
311,100
40
 
28,537
29,042
85,611
87,126
142,685
145,210
285,370
290,420
41
 
26,621
27,049
79,863
81,147
133,105
135,245
266,210
270,490
42
 
24,767
25,127
74,301
75,381
123,835
125,635
247,670
251,270
43
 
22,975
23,274
68,925
69,822
114,875
116,370
229,750
232,740
44
 
21,242
21,489
63,726
64,467
106,210
107,445
212,420
214,890
45
 
19,566
19,768
58,698
59,304
97,830
98,840
195,660
197,680
46
 
17,947
18,109
53,841
54,327
89,735
90,545
179,470
181,090
47
 
16,382
16,510
49,146
49,530
81,910
82,550
163,820
165,100
48
 
14,869
14,969
44,607
44,907
74,345
74,845
148,690
149,690
49
 
13,407
13,484
40,221
40,452
67,035
67,420
134,070
134,840
50
 
11,995
12,052
35,985
36,156
59,975
60,260
119,950
120,520
51
 
10,631
10,672
31,893
32,016
53,155
53,360
106,310
106,720
52
 
9,314
9,343
27,942
28,029
46,570
46,715
93,140
93,430
53
 
8,043
8,062
24,129
24,186
40,215
40,310
80,430
80,620
54
 
6,815
6,828
20,445
20,484
34,075
34,140
68,150
68,280
หมายเหตุ : ตัวเลขที่แสดงในตารางดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นตัวเลขโดยประมาณเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้
อัตราผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการลงทุนของบริษัทฯ และสภาวะเศรษฐกิจ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และโดยรายละเอียดต่างๆขอเป็นไปตามกรมธรรม์หลัก
 
 

Relate :

“คนส่วนใหญ่ไม่ได้วางแผนที่จะล้มเหลว แต่ล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน”

“การเป็นคนจนอาจไม่ใช่เรื่องน่ายินดีนัก และการเป็นคนจนก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีเช่นกัน แต่การที่ทั้งแก่และจน คือความหายนะ”

"แผน ประกันกลุ่ม นี้รับ ประกันภัย โดย บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ ) และ บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ "
"เอกสารชุดนี้เป็นการแนะนำการ ประกันภัย มิใช่สัญญา ประกันภัย ข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญา ประกันภัย จะระบุไว้ใน กรมธรรม์ ประกันภัย"
"ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า"

ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

นาย วรเดช ปัญจรงคะ ( Mr. Voradaj Panjarongkha )

 • ผู้บริหารหน่วย นำทอง 667
 • บริษัท อเมริกันอินเเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ ) ( AIA )
 • มือถือ ( Mobile ) : 0-6533-7199
 • โทรศัพท์/โทรสาร ( Tel/Fax ): 0-2637-9999 ต่อ 2765
 • อีเมล์ ( E-mail ) : voradaj@easyinsurance4u.com

Link :

www.buddha4u.org :: www.thaisilver4u.com :: www.assetdd.com :: www.duangdee.name :: www.rotary4u.org

ธุรกิจ และ บริการ | ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย | ทางเลือก สายอาชีพ | เพื่อ ตัวแทน
สั่งซื้อ ออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ กับ เรา | แผนผัง

 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 4 มกราคม 2549 Contact Email : voradaj@easyinsurance4u.com

ค้นหา:
 ไปยัง: