uh


- ประกันหมู่สวัสดิการ
พนักงาน
- ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ที่เพิ่มเติมจากประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
ภายในประเทศ
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
ต่างประเทศ
- ประกันการเดินทางสำหรับ
ศึกษาต่อต่างประเทศ
- ประกันทรัพย์สิน
และอัคคีภัย
- ประกันรถยนต์และ พ.ร.บ.
- ประกันผู้เล่นกอล์ฟ
- ประกันโรคร้ายแรง
- ประกันงานรับเหมา

 


Top Up Plan ผลประโยชน์ความคุ้มครองที่เพิ่มจาก … ประกันสังคม

ทำไม ??? ท่านต้องเลือกทำสวัสดิการนี้

 • ข้าราชการ / คู่สมรส และบุตร เบิกค่ารักษาพยาบาล จากสถานพยาบาลเอกชนได้ตามวงเงินที่รักษาพยาบาลแต่ไม่เพียงพอ ไม่มีค่าชดเชยนอนรักษาโรงพยาบาล
 • พนักงาน / ลูกจ้าง (ประกันสังคม) / คู่สมรส ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทุกโรงพยาบาล หากแต่ต้องเข้ารักษากับโรงพยาบาลที่เลือกประกันสังคมเท่านั้น ไม่มีค่าชดเชยนอนรักษาโรงพยาบาล

คุณสมบัติของกลุ่มที่มีสิทธิสมัครเอาประกัน (Eligibility)

 • ธุรกิจขนาดเล็กที่ประกอบด้วยจำนวนพนักงานประจำ 5-30 คน
 • ผลประโยชน์การประกันจะให้ความคุ้มครองแก่พนักงานที่มีอายุ 15-59 ปี ซึ่งปฏิบัติงานเต็มเวลาในวันที่เริ่มมีผลบังคับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันหมู่
 • ผลประโยชน์การประกันจะให้ความคุ้มครองแก่คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานที่มีอายุ 15-59 ปี
 • คู่สมรสที่มีสิทธิเอาประกันจะต้องเอาประกันภายใต้แบบแผนเดียวกับพนักงาน

ระดับขั้นอาชีพ (Occupational Class)

 • ผลประโยชน์การประกันจะให้ความคุ้มครองแก่ธุรกิจที่มีความเสี่ยงไม่เกินระดับอาชีพขั้น 2 เช่น ธุรกิจการให้บริการ ธุรกิจจิวเวลรี่ ธุรกิจโฆษณาและสื่อสาร ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจการศึกษา สมาคม / สโมสร อุตสาหกรรมการผลิต และบริษัทที่ปรึกษา เป็นต้น

เบี้ยประกัน (Premium)

 • อัตราเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับอายุของผู้เอาประกันแต่ละคน ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ของแต่ละปี
 • เบี้ยประกันจะต้องชำระเป็นรายปี
 • จำนวนเบี้ยประกันทั้งหมดต่อ 1 กรมธรรม์จะต้องไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท
 • นายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบการชำระเบี้ยประกันของพนักงานและคู่สมรสทั้งหมด

หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก (Participation Requirement)

 • พนักงานทั้งหมดจะต้องเข้าร่วมทำประกัน
 • อัตราส่วนของพนักงานที่ใช้รถจกรยานยนต์ ต่อ จำนวนพนักงานทั้งหมด ที่สามารถทำประกันได้ คือ 1:5
 • พนักงานและคู่สมรสที่มีสิทธิเอาประกันทั้งหมดจะต้องใบแถลงสุขภาพตามแบบฟอร์มของบริษัท

การเลือกแบบประกัน ( Classification of plan)

 • พนักงานที่มีสิทธิเอาประกันและอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน จะต้องสมัครทำประกันแบบแผนเดียวกัน
 • 1 กรมธรรม์สามารถประกอบด้วยแผนประกันไม่เกินกว่า 2 แผน (กำหนดแผนประกันได้สูงสุด 2 แผนต่อ 1 กรมธรรม์)
 • ในกรณีที่เลือกแผนประกันที่ 1 เป็นแผนประกันต่ำสุด ดังนั้นแผนประกันสูงสุดที่สามารถเลือกได้คือ แผนประกันที่ 3 โดยไม่สามารถเลือกแผนประกันที่ 4 ได้

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่มสวัสดิการพนักงาน (สำหรับนายจ้าง)
 • บัตรสมัครของสมาชิก(พนักงาน) และคู่สมรสแต่ละคน แบบแถลงสุจภาพ
 • เอกสารถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของพนักงาน และคู่สมรสแต่ละคน
 • ใบสรุปรายละเอียดข้อมูลของพนักงาน และคู่สมรสทั้งหมด
 • เอกสารถ่ายสำเนาใบจดทะเบียนการค้านิติบุคคล
 • เช็คชำระเบี้ยประกันภัย

ตารางแสดงผลประโยชน์ (Benefit Plans)

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

ประกันชีวิต

การเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ

30,000

50,000

100,000

200,000

การประกันอุบัติเหตุ

การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป

30,000

50,000

100,000

200,000

 

เสียชีวิต อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุสาธารณภัย

60,000

100,000

200,000

400,000

 

การสูญเสียอวัยวะ แขน ขา ตา อย่างใดอย่างหนึ่ง

15,000

25,000

50,000

100,000

 

การสูญเสียอวัยวะ แขน ตา 2 อย่างรวมกัน

30,000

50,000

100,000

200,000

 

การทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร นานติดต่อกัน 12 เดือน จะจ่ายเงินทดแทน งวดแรก 10 % ของจำนวนเงินเอาประกัน และ

หากการทุพพลภาพยังคงต่อเนื่องจนครบ 12 เดือนนับจากการจ่ายงวดแรกแล้ว จะจ่ายเงินทดแทนงวดที่สองอีก 90%

30,000

50,000

100,000

200,000

การประกันทุพพลภาพทั้งหมดอย่างถาวร

การทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร นานติดต่อกัน 6 เดือน จะจ่ายเงินทดแทน งวดแรก 10 % ของจำนวนเงินเอาประกัน และ

หากการทุพพลภาพยังคงต่อเนื่องจนครบ 12 เดือนนับจากการจ่ายงวดแรกแล้ว จะจ่ายเงินทดแทนงวดที่สองอีก 90%

30,000

50,000

100,000

200,000

ค่ารักษาพยาบาลรายวัน

ค่ารักษาพยาบาลรายวัน กรณีเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล (สูงสุดไม่เกิน 100 วัน)

500

500

1,000

1,000

เบี้ยประกันรายปี (บาท)

 

อายุ
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
ผู้ชาย
ผู้หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
15-19
765
693
875
755
1,751
1,510
2,301
1,819
20-24
829
712
982
786
1,965
1,573
2,729
1,945
25-29
842
721
1,003
802
2,007
1,604
2,814
2,009
30-34
843
728
1,005
814
2,011
1,628
2,821
2,055
35-39
848
744
1,014
840
2,027
1,680
2,855
2,160
40-44
875
777
1,058
895
2,117
1,790
3,033
2,380
45-49
949
835
1,181
991
2,362
1,982
3,525
2,765
50-54
1,060
929
1,367
1,148
2,734
2,292
4,268
3,393
55-59
1,220
1,076
1,633
1,393
3,267
2,785
5,334
4,370

“คนส่วนใหญ่ไม่ได้วางแผนที่จะล้มเหลว แต่ล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน”

“การเป็นคนจนอาจไม่ใช่เรื่องน่ายินดีนัก และการเป็นคนจนก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีเช่นกัน แต่การที่ทั้งแก่และจน คือความหายนะ”

"แผน ประกัน นี้รับ ประกันภัย โดย บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ ) และ บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ "
"เอกสารชุดนี้เป็นการแนะนำการ ประกันภัย มิใช่สัญญา ประกันภัย ข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญา ประกันภัย จะระบุไว้ใน กรมธรรม์ ประกันภัย"
"ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า"

ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

นาย วรเดช ปัญจรงคะ ( Mr. Voradaj Panjarongkha )

  • ผู้บริหารหน่วย นำทอง 667
  • บริษัท อเมริกันอินเเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ ) ( AIA )
  • มือถือ ( Mobile ) : 0-6533-7199
  • โทรศัพท์/โทรสาร ( Tel/Fax ): 0-2637-9999 ต่อ 2765
  • อีเมล์ ( E-mail ) : voradaj@easyinsurance4u.com

Link :

www.buddha4u.org :: www.thaisilver4u.com :: www.assetdd.com :: www.duangdee.name :: www.rotary4u.org

 

ธุรกิจ และ บริการ | ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย | ทางเลือก สายอาชีพ | เพื่อ ตัวแทน
สั่งซื้อ ออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ กับ เรา | แผนผัง

 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 4 มกราคม 2549 Contact Email : voradaj@easyinsurance4u.com

ค้นหา:
 ไปยัง: