- ประกันหมู่สวัสดิการ
พนักงาน
- ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ที่เพิ่มเติมจากประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
ภายในประเทศ
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
ต่างประเทศ
- ประกันการเดินทางสำหรับ
ศึกษาต่อต่างประเทศ
- ประกันทรัพย์สิน
และอัคคีภัย
- ประกันรถยนต์และ พ.ร.บ.
- ประกันผู้เล่นกอล์ฟ
- ประกันโรคร้ายแรง
- ประกันงานรับเหมา

 


ประกัน อุบัติเหตุ การเดินทาง ภายในประเทศ

การเดินทางเป็นหมู่คณะเพื่อทัศนศึกษา การท่องเที่ยว การดูงาน เป็นการดีที่เราจะทำประกันแบบนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระต่อผู้จัดงาน ผู้ประสานงาน และครอบครัวของผู้เดินทางในคณะเดินทาง เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันต่อการเดินทางครั้งนั้นๆได้
 

การ ประกัน อุบัติเหตุ ส่วนบุคคล ( Personal Accident)

1. การเสียชีวิต

ถ้าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นผลให้บุคคลผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

2. การสูญเสียอวัยวะและสายตา

ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับ ทำให้บุคคลผู้เอาประกันภัยสูยเสียอวัยวะภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดเหตุบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ดังนี้ :

 • 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันสำหรับแขน 2 ข้าง หรือขา 2 ข้าง หรือตา 2 ข้าง
 • 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันสำหรับแขน ขา และตา ส่วนละ 1 ข้าง ตั้งแต่ 2 ส่วนขึ้นไป
 • 60% ของจำนวนเงินเอาประกันสำหรับแขน 1 ข้าง หรือขา 1 ข้าง หรือตา 1 ข้าง
 

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจาก อุบัติเหตุ ( Accident Medical Expense)

บริษัทจะชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่บุคคลผู้เอาประกันภัยได้ใช้จ่ายไม่เกินจริงไม่เกินจำนวนเงินสูงสุดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ ในกรณีที่ผู้เอาประกันได้รับบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุในระหว่างระยะเวลาเดินทาง
 

ผลประโยชน์ชดเชยการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ( Emergency Accident Evacuation)

การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บของบุคคลผู้เอาประกันภัยที่เกิดขึ้นในระยะเวลาการเดินทาง และในความเห็นหรือคำแนะนำของแพทย์ ผู้ทำการรักษาเห็นควรเคลื่อนย้ายบุคคลผู้เอาประกันไปรับการรักษา หรือไปยังสถานที่อื่นเพื่อทำการรักษาทางการแพทย์ที่เหมาะสม หรือเพื่อนำบุคคลผู้เอาประกันภัยกลับสู่ประเทศภูมิลำเนา

 

เงื่อนไขการรับ ประกันภัย

 • บุคคลผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุระหว่าง 1-85 ปีเท่านั้น
 • บุคคลผู้เอาประกันภัยที่มีอายุระหว่าง 71-85 ปี สามารถเลือกซื้อทุนประกันภัยสูงสุด ไม่เกิน 500,000 บาท
 • เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ ต่อ 1 กรมธรรม์ 260 บาท
 

ข้อยกเว้น

ไม่คุ้มครองอันตรายทางร่างกายที่เกิดขึ้นจาการทำร้ายร่างกายตนเองโดยเจตนาอัตวินิบาตกรรม สงคราม ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่หรือรัยราชการทหาร กีฬาอาชีพหรือกีฬาที่เสี่ยงอันตราย การกระทำอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท หรือในขณะที่บุคคลผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์ หรือยาเสพติด การรีดลูกหรือแท้งลูก การติดต่อของเชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อโรคอื่นๆ การรักษาทางยาและผ่าตัดเนื่องจากเจ็บป่วย
 

แผน A

ผลประโยชน์และเบี้ยประกันภัย

A1

A3

A5

A7

1. การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

100,000

300,000

500,000

1,000,000

2. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

100,000

100,000

100,000

100,000

เบี้ยประกันภัยต่อวัน

10

20

31

59

หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) และอากร (0.4%)

 

แผน B

ผลประโยชน์และเบี้ยประกันภัย

B1

B3

B5

B7

1. การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

100,000

300,000

500,000

1,000,000

2. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

100,000

100,000

100,000

100,000

3. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน

50,000

50,000

50,000

50,000

เบี้ยประกันภัยต่อวัน

13

23

34

62

หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) และอากร (0.4%)

“คนส่วนใหญ่ไม่ได้วางแผนที่จะล้มเหลว แต่ล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน”

“การเป็นคนจนอาจไม่ใช่เรื่องน่ายินดีนัก และการเป็นคนจนก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีเช่นกัน แต่การที่ทั้งแก่และจน คือความหายนะ”

"แผน ประกัน นี้รับ ประกันภัย โดย บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ ) และ บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ "
"เอกสารชุดนี้เป็นการแนะนำการ ประกันภัย มิใช่สัญญา ประกันภัย ข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญา ประกันภัย จะระบุไว้ใน กรมธรรม์ ประกันภัย"
"ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า"

ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

นาย วรเดช ปัญจรงคะ ( Mr. Voradaj Panjarongkha )

 • ผู้บริหารหน่วย นำทอง 667
 • บริษัท อเมริกันอินเเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ ) ( AIA )
 • มือถือ ( Mobile ) : 0-6533-7199
 • โทรศัพท์/โทรสาร ( Tel/Fax ): 0-2637-9999 ต่อ 2765
 • อีเมล์ ( E-mail ) : voradaj@easyinsurance4u.com

Link :

www.buddha4u.org :: www.thaisilver4u.com :: www.assetdd.com :: www.duangdee.name :: www.rotary4u.org

ธุรกิจ และ บริการ | ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย | ทางเลือก สายอาชีพ | เพื่อ ตัวแทน
สั่งซื้อ ออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ กับ เรา | แผนผัง

 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 4 มกราคม 2549 Contact Email : voradaj@easyinsurance4u.com

ค้นหา:
 ไปยัง: