- ประกันหมู่สวัสดิการ
พนักงาน
- ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ที่เพิ่มเติมจากประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
ภายในประเทศ
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
ต่างประเทศ
- ประกันการเดินทางสำหรับ
ศึกษาต่อต่างประเทศ
- ประกันทรัพย์สิน
และอัคคีภัย
- ประกันรถยนต์และ พ.ร.บ.
- ประกันผู้เล่นกอล์ฟ
- ประกันโรคร้ายแรง
- ประกันงานรับเหมา

 


ประกันการเดินทางต่างประเทศ(รายบุคคล)

มี 3 ประเภทดังนี้

แผนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศแบบรายปี (รายบุคคล)

การเดินทางไปต่างประเทศเพื่อทัศนศึกษา การท่องเที่ยว การดูงาน เป็นการดีที่เราจะทำประกันแบบนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันต่อการเดินทางครั้งนั้นๆได้เพราะค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศค่อนข้างสูง

“ กรมธรรม์รายเดี่ยว ” คือกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองแก่บุคคลผู้เอาประกันภัยแต่เพียงผู้เดียวซึ่งอายุระหว่าง 18-65 ปี

 

ข้อได้เปรียบ (Advantages)

 • ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ขณะเดินทางต่างประเทศ
 • เบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับงบประมาณ
 • เบี้ยประกันภัยชำระรายปีในอัตราที่แน่นอน
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ไม่ต้องแจ้งขอรับความคุ้มครองก่อนการเดินทาง
 • รับบริการพิเศษจาก Travel Guard ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 • จ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ / หรือการส่งศพกลับประเทศ
 • ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 120 วัน ต่อการเดินทางแต่ละเที่ยว
 

บริการฟรี Travel Gurard

เมื่อท่านซื้อแผนประกันการเดินทางรายปี ท่านจะได้รับการบริการพิเศษจากTravel Guard เป็นการบริการแก่บุคคลผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ในต่างประเทศในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล คำปรึกษาทางกฎหมาย การให้บริการทางการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน การส่งศพกลับประเทศ และการให้บริการข้อมูลข่าวสารโดยทั่วไป (662)-6491346 กรณีฉุกเฉินเท่านั้น

 

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ( Accidental Death & Permanent Disablement)

ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 5,000,000 บาท ในกรณีเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางเป็นเหตุให้สูญเสียชีวิตหรืออวัยวะภายใน 180 วัน
 

ค่ารักษาพยาบาล( Medical Expense)

จ่ายสูงสุดถึง 5,000,000 บาท แก่ผู้เอาประกันในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเกิดจากการเจ็บป่วยในระหว่างการเดินทางเป็นผลทำให้ต้องมีการรักษาโดยแพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย

 

การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ( Emergency Medical Evacuation)

ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบริการซึ่งจัดเตรียมการโดย Travel Guard ในการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน

 

การส่งศพกลับประเทศ( Repatriation)

จ่ายสูงสุดถึง จ่ายตามจริง สำหรับการจัดเตรียมการที่จำเป็นเพื่อนำศพของบุคคลผู้เอาประกันภัยที่เสียชีวิตกลับสู่ประเทศไทย โดยมี Travel Guard เป็นผู้ดำเนินการ

 

การบอกเลิกการเดินทาง (Trip Cancellation)

ให้ความคุ้มครองบุคคลผู้เอาประกันภัยสูงสุดถึง จ่ายตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางตามกำหนดการได้ และทำให้เสียค่าปรับและ / หรือค่ามัดจำในการยกเลิกการเดินทาง
 

การลดจำนวนวันเดินทาง (Trip Curtailment) รวมถึงการจี้เครื่องบิน

ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยสูงสุดถึง จ่ายตามจริง สำหรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของบุคคลผู้เอาประกันภัย ที่ได้ชำระไปสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พักและ / หรือค่าปรับ ในกรณีที่บุคคลผู้เอาประกันภัยต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนกำหนด

 

การล่าช้าของเที่ยวบิน (Flight Delay)

จ่ายสูงสุดถึง 35,000 บาท บริษัทจะจ่าย ค่าทดแทน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับการล่าช้าเวลาทุก 6 ชั่วโมงเต็ม ในกรณีที่สายการบินพาณิชย์ออกเดินทางล่าช้า หรือถูกเลื่อนออกไปอย่างน้อย 6 ุชั่วโมงนับจากเวลาที่กำหนดไว้ในกำหนดการเดินทางที่ได้แจ้ง
 

ความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว (Baggage and Personal Effects)

จ่ายสูงสุดถึง 60,000 บาท สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลผู้เอาประกันระหว่างระยะเวลาการเดินทาง (สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทต่อชิ้น โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย 600 บาทแรก)
 

การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (Baggage Delay)

ให้ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งตัวที่จำเป็นและเร่งด่วน จ่ายสูงสุดถึง 35,000 บาท ในกรณีกระเป๋าเดินทางของบุคคลผู้เอาประกันภัยมาถึงล่าช้าอย่างน้อยสุด 12 ชั่วโมง นับจากเวลาที่กำหนดไว้
 

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (Personal Liability)

บริษัทจะรับผิดชอบชดใช้สูงสุดถึง 4,000,000 บาท สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายของบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นโดยบุคคลผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ทำความเสียหายในระหว่างการเดินทาง ซึ่งบุคคลผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายตามจำนวนที่เสียหายจริง
 

Travel Guard International - แผนรายปี อายุ 15-75 ปีเท่านั้น

ความคุ้มครอง

Level A

Level B

Level C

1.ชดเชยค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ
5,000,000
3,000,000
2,000,000
2.ชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
250,000
150,000
70,000
3.ชดเชยค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาล
250,000
150,000
70,000
4.ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
25,000
15,000
7,000
5.ชดเชยค่าโทรศัพท์มือถือกรณีฉุกเฉิน
500
300
200
6.ชดเชยการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
5,000,000
4,000,000
2,000,000
ึ7.ชดเชยค่าใช้จ่ายเพื่อการเคลื่อนย้าย เพื่อการักษาพยาบาลฉุกเฉิน/การส่งศพกลับประเทศ
จ่ายตามจริง
4,000,000
2,000,000
8.ชดเชยค่าใช้จ่ายในการเลื่อน หรือการบอกเลิกการเดินทาง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
9.ชดเชยค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทางรวมถึงการจี้เครื่องบิน
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
10.ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว
6,000
4,000
11.ชดเชยการสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัว
60,000
40,000
30,000
12.ชดเชยการสูญเสีย หรือเสียหายจากภัยธรรมชาติ
25,000
25,000
10,000
13. ผลประโยชน์ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง
30,000
20,000
14.ชดเชยค่าใช้จ่ายในการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
35,000
25,000
2,500
15.ชดเชยค่าใช้จ่ายในการพลาดการต่อเที่ยวบิน
15,000
10,000
5,000
16.ชดเชยการเดินทางล่าช้า
35,000
25,000
2,500
17.ชดเชยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
4,000,000
3,000,000
1,000,000
18.ผลประโยชน์ความคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟและโฮล-อิน-วัน
20,000
10,000
19.ชดเชยความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า
25,000
20,000
15,000

เบี้ยประกันภัยรายปี (ต่อคน) (บาท)

8,776

6,223

3,837

 

ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 120 วัน ต่อการเดินทางแต่ละครั้งจะต้องเดินทางกลับประเทศในระยะเวลาความคุ้มครองที่กำหนด

 

หมายเหตุ :

เบี้ยประกันข้างต้นรวมภาษีและอากรเรียบร้อยแล้ว

Relate :

 
 

“คนส่วนใหญ่ไม่ได้วางแผนที่จะล้มเหลว แต่ล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน”

“การเป็นคนจนอาจไม่ใช่เรื่องน่ายินดีนัก และการเป็นคนจนก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีเช่นกัน แต่การที่ทั้งแก่และจน คือความหายนะ”

"แผน ประกัน นี้รับ ประกันภัย โดย บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ ) และ บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ "
"เอกสารชุดนี้เป็นการแนะนำการ ประกันภัย มิใช่สัญญา ประกันภัย ข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญา ประกันภัย จะระบุไว้ใน กรมธรรม์ ประกันภัย"
"ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า"

ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

นาย วรเดช ปัญจรงคะ ( Mr. Voradaj Panjarongkha )

 • ผู้บริหารหน่วย นำทอง 667
 • บริษัท อเมริกันอินเเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ ) ( AIA )
 • มือถือ ( Mobile ) : 0-6533-7199
 • โทรศัพท์/โทรสาร ( Tel/Fax ): 0-2637-9999 ต่อ 2765
 • อีเมล์ ( E-mail ) : voradaj@easyinsurance4u.com

Link :

www.buddha4u.org :: www.thaisilver4u.com :: www.assetdd.com :: www.duangdee.name :: www.rotary4u.org : www.thailandwealth.com

 

ธุรกิจและบริการ | ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย | ทางเลือกสายอาชีพ | เพื่อตัวแทน
สั่งซื้อออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อกับเรา | แผนผัง

 
วันที่ 15 ธันวาคม 2561         
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 5 กรกฎาคม 2547

ค้นหา:
 ไปยัง: