- ประกันหมู่สวัสดิการ
พนักงาน
- ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ที่เพิ่มเติมจากประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
ภายในประเทศ
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
ต่างประเทศ
- ประกันการเดินทางสำหรับ
ศึกษาต่อต่างประเทศ
- ประกันทรัพย์สิน
และอัคคีภัย
- ประกันรถยนต์และ พ.ร.บ.
- ประกันผู้เล่นกอล์ฟ
- ประกันโรคร้ายแรง
- ประกันงานรับเหมา

 


ประกัน อุบัติเหตุ การเดินทาง ต่างประเทศ (รายบุคคล)

ประกันภัย การเดินทาง สำหรับ นักเรียน และ นักศึกษา ที่ไป ศึกษา ใน ต่างประเทศ

การเดินทางไปต่างประเทศเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศ เป็นการดีที่เราจะทำประกันแบบนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันต่อการเดินทางครั้งนั้นๆได้เพราะค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศค่อนข้างสูง และค่าเล่าเรียนค่อนข้างสูง ทำให้สูญเสียเงิน

“ กรมธรรม์รายเดี่ยว ” คือกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองแก่บุคคลผู้เอาประกันภัยแต่เพียงผู้เดียวซึ่งอายุระหว่าง 15-45 ปี

 

ข้อได้เปรียบ (Advantages)

 • ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ขณะเดินทางต่างประเทศ
 • เบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับงบประมาณ
 • เบี้ยประกันภัยชำระรายปีในอัตราที่แน่นอน
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • รับบริการพิเศษจาก AIAS ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 • จ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ / หรือการส่งศพกลับประเทศ
 

บริการฟรี AIAS (American International Assistance Service)

เมื่อท่านซื้อแผนประกันการเดินทางรายปี ท่านจะได้รับการบริการพิเศษจาก อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสวิสแทนส์ เซอร์วิส (AIAS) เป็นการบริการแก่บุคคลผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ในต่างประเทศในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล คำปรึกษาทางกฎหมาย การให้บริการทางการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน การส่งศพกลับประเทศ และการให้บริการข้อมูลข่าวสารโดยทั่วไป

 

ประกัน อุบัติเหตุ ส่วนบุคคล ( Accidental Death & Dismemberment & Permanent Disablement)

ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 2,000,000 บาท ในกรณีเกิดอุบัติเหตุในระหว่างศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศเป็นเหตุให้สูญเสียชีวิตหรืออวัยวะภายใน 180 วัน
 

ค่ารักษาพยาบาล( Medical Expense)

จ่ายสูงสุดถึง 2,000,000 บาท แก่ผู้เอาประกันในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเกิดจากการเจ็บป่วยในระหว่างศึกษาอยู่ในต่างประเทศการเดินทางเป็นผลทำให้ต้องมีการรักษาโดยแพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย

 • อีกทั้งยังให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยนานถึง 90 วัน หากท่านกลับมาเยี่ยมบ้านในประเทศไทยในระหว่างปิดภาคเรียน
 

การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ( Emergency Medical Evacuation)

ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบริการซึ่งจัดเตรียมการโดย AIAS ในการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน

 

การส่งศพกลับประเทศ( Repatriation)

จ่ายสูงสุดถึง 4,000,000 บาท สำหรับการจัดเตรียมการที่จำเป็นเพื่อนำศพของบุคคลผู้เอาประกันภัยที่เสียชีวิตกลับสู่ประเทศไทย โดยมี AIAS เป็นผู้ดำเนินการ

 

ผลประโยชน์ชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียน (Study Interrruption)

ในกรณีของการเข้ารักษาในโรงพยาบาลติดต่อกันนานกว่าหนึ่งเดือน ซึ่งมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองกรมธรรม์ และเป็นเหตุทำให้ท่านไม่อาจศึกษาต่อได้ในภาคเรียนที่เหลืออยู่และค่าเล่าเรียนนั้นได้ชำระไปเรียบร้อยแล้วและไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ บริษัทจะชดเชยในส่วนของค่าเล่าเรียนที่ท่านได้เสียไป หากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจาก

 • อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ที่กรมธรรม์คุ้มครองและเป็นเหตุให้ต้องเข้าพักรักษาตัวใน
 • โรงพยาบาลติดต่อกันนานเกินกว่าหนึ่งเดือน
 • การเจ็บป่วยขั้นสุดท้าย
 • การที่ต้องเดินทางกลับประเทศถิ่นฐานเพื่อรับการรักษาทางการแพทย์
 • มรณะกรรมของสมาชิกโดยตรงของครอบครัว

ผลประโยชน์ชดเชยการเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วย (Compassionate Visit)

ในกรณีที่ท่านเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันนานเกินกว่า 5 วัน เนื่องจากได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองกรมธรรม์ และหากท่านไม่สามารถเดินทางกลับประเทศถิ่นฐานได้อีกทั้งยังไม่มีสมาชิกโดยตรงของครอบครัวอยู่เคียงข้าง AIAS จะเป็นผู้ทำหน้าที่ช่วยจัดหาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด หรือตั๋วรถไฟชั้นหนึ่งให้แก่สมาชิกโดยตรงของครอบครัวจำนวนหนึ่งท่าน เพื่อให้สมาชิกของครอบครัวมีโอกาสเดินทางเพื่อไปดูแลท่านพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและเกิดขึ้นจริงแก่สมาชิกของครอบครัวเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5 ,000 บาทต่อวัน

ความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว (Lost Luggage and Personal Effects) (Registered with Common Carrier)

จ่ายสูงสุดถึง 40,000 บาท สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลผู้เอาประกันระหว่างการใช้บริการบริษัทขนส่ง เนื่องจากการลักขโมย หรือจากการส่งผิดจุดหมายปลายทางโดยบริษัทขนส่ง ในขณะที่ท่านเป็นผู้โดยสารที่ถือตั๋วเดินทาง และโดยสารอยู่บนยานขนส่งนั้นๆ (สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทต่อชิ้น โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย 500 บาทแรก)

การถูกทำร้ายร่างกายจากอาชญากรรม (Felonious Assaut)

บริษัทจะชดเชยให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นจำนวนเงิน 50% ของทุนประกันภัยในข้อความคุ้มครองการสูญเสียชีวิตและอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ หากผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บ หรือสูญเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการถูกทำร้ายจากการก่ออาชญากรรม เช่นการจี้ การปล้น หรือถูกทำร้ายร่างกาย

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (Personal Liability)

บริษัทจะรับผิดชอบชดใช้สูงสุดถึง 2,000,000 บาท สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายของบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นโดยบุคคลผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ทำความเสียหายในระหว่างอยู่ต่างประเทศ ซึ่งบุคคลผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายตามจำนวนที่เสียหายจริง

Overseas Student Travel Insurance : สำหรับอายุ 15-45 ปี

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ (บาท)

 

Platinum Plan

Premier Plan

Basic Plan

1.ผลประโยชน์ชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียน Study Interruption
300,000
250,000
150,000
2.ผลประโยชน์ชดเชยการเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกัน Compassionate Visit
300,000
250,000
150,000

3.ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับการสูญเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ และการทุพลภาพถาวรสิ้นเชิง Accidental Death and Dismemberment and Permanent Disablement

3,000,000
2,000,000

1,500,000

4.ผลประโยชน์ชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย Emergency Medical Expense (Accident and Sickness)
5,000,000
2,000,000
1,500,000
5. ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน / การส่งศพกลับประเทศ Emergency Medical Evacation and Repatriation of Remains
5,000,000
4,000,000
3,000,000
6. ผลประโยชน์ชดเชยสูญเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และการทุพพลภาพถารสิ้นเชิงอันเนื่องมาจากการถุกทำร้ายร่างกายจากอาชญากรรม Felonious Assault
1,500,000
1,000,000
750,000

ึ7.ผลประโยชน์ชดเชยความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนบุคคล ในระหว่างการใช้บริการของบริษัทขนส่ง Lost Luggage and Personal Effects (Registered with Common Carrier)

- ความรับผิดชอบส่วนแรกของการเรียกร้องค่าสินไหมแต่ละครั้ง / Excess per Claim

- จ่ายสูงสุดต่อชิ้น/คู่/ชุด Maximum Limits per Article / Pair/Set

 

80,000

 

500

8,000

40,000

 

500

4,000

20,000

 

500

2,000

8. ผลประโยชน์ชดเชยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในต่างประเทศ Personal Liability Abroad

5,000,000
4,000,000

2,000,000

เบี้ยประกันภัย

ระยะเวลาประกันภัย

เบี้ยประกันภัย (บาท)

Platinum Plan

Premier Plan

Basic Plan

ไม่เกิน 6 เดือน/Up to 6 months
20,607
10,422
7,524
ไม่เกิน 12 เดือน /Up to 12 months
41,212
20,842
15,046
ไม่เกิน 18 เดือน /Up to 18 months
61,819
31,264
22,568
ไม่เกิน 24 เดือน /Up to 24 months
82,424
41,684
30,090

หมายเหตุ :

เบี้ยประกันข้างต้นรวมภาษีและอากรเรียบร้อยแล้ว

Relate :

 

“คนส่วนใหญ่ไม่ได้วางแผนที่จะล้มเหลว แต่ล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน”

“การเป็นคนจนอาจไม่ใช่เรื่องน่ายินดีนัก และการเป็นคนจนก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีเช่นกัน แต่การที่ทั้งแก่และจน คือความหายนะ”

"แผน ประกัน นี้รับ ประกันภัย โดย บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ ) และ บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ "
"เอกสารชุดนี้เป็นการแนะนำการ ประกันภัย มิใช่สัญญา ประกันภัย ข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญา ประกันภัย จะระบุไว้ใน กรมธรรม์ ประกันภัย"
"ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า"

ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

นาย วรเดช ปัญจรงคะ ( Mr. Voradaj Panjarongkha )

 • ผู้จัดการหน่วย นำทอง 667
 • บริษัท อเมริกันอินเเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ ) ( AIA )
 • มือถือ ( Mobile ) : 0-6533-7199 , 08-2076-4666
 • โทรศัพท์ : 0-2637-9999 ต่อ 2765
 • โทรสาร ( Tel/Fax ) : 0-2634-5079
 • อีเมล์ ( E-mail ) : voradaj@easyinsurance4u.com

Link :

www.buddha4u.org :: www.thaisilver4u.com :: www.assetdd.com :: www.duangdee.name :: www.rotary4u.org

ธุรกิจ และ บริการ | ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย | ทางเลือก สายอาชีพ | เพื่อ ตัวแทน
สั่งซื้อ ออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ กับ เรา | แผนผัง

 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 4 มกราคม 2549 Contact Email : voradaj@easyinsurance4u.com

ค้นหา:
 ไปยัง: