- ประกันหมู่สวัสดิการ
พนักงาน
- ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ที่เพิ่มเติมจากประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
ภายในประเทศ
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
ต่างประเทศ
- ประกันการเดินทางสำหรับ
ศึกษาต่อต่างประเทศ
- ประกันทรัพย์สิน
และอัคคีภัย
- ประกันรถยนต์และ พ.ร.บ.
- ประกันผู้เล่นกอล์ฟ
- ประกันโรคร้ายแรง
- ประกันงานรับเหมา

 


ประกัน ทรัพย์สิน และ อัคคีภัย

สร้างความอุ่นใจในธุรกิจเล็กๆของคุณกับ AIG Business Care

ให้คุณอุ่นใจ และคุ้มค่ากับธุรกิจของคุณ ทำให้คุณรู้ว่า คุณพร้อมที่จะรับมือกับทุกภัย ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายกับธุรกิจของคุณ

 

ความคุ้มครองหลัก

วงเงินเอา ประกันภัย

ประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม
- คุ้มครองความสูญเสีย เสียหาย อันเนื่องมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยลมพายุ ภัยเนื่องจากเปียกน้ำ ภัยเนื่องจากแผ่นดินไหว ภัยเนื่องจากการจลาจลและนัดหยุดงาน ภัยเนื่องจากการกระทำป่าเถื่อนและเจตนาร้าย

ตามมูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริง

ประกันโจรกรรมทรัพย์สินและประกันจี้ ปล้นเงินสด
- คุ้มครองความสูญเสีย เสียหาย ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากโจรกกรรมที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ค่าซ่อมแซมตัวอาคารที่เสียหายเนื่องจากการกระทำการดังกล่าว
- เงินสดภายในสถานที่เอาประกันภัยในเวลาทำการ

100,000 บาท/ปี
ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
- คุ้มครองความสูญเสีย เสียหายต่อทรัพย์สิน และการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย ลูกจ้าง หรือสถานประกอบการบกพร่อง ซึ่งผู้เอาประกันภัยจำต้องรับผิดตามกฏหมาย
1,000,000 บาท/ปี
ค่าที่พักอาศัยชั่วคราว
- บริษัท ฯ จะจ่ายค่าชดเชยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักอาศัยชั่วคราว ในกรณีที่สถานที่เอาประกันภัยได้รับความสูญเสีย เสียหายโดยสิ้นเชิง หรือไม่สามารถจะใช้ประกอบกิจการได้ชั่วคราวจากอัคคีภัยและภัยพิเศษที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์
1,500 บาทต่อวัน สูงสุด 30 วัน

ค่าสูญเสียโอกาสทางการค้า
- บริษัทฯ จะจ่ายค่าชดเชยการสูญเสียทางการค้าให้กับผู้เอาประกันภัยในกรณีที่สถานที่ เอาประกันภัยได้รับความสูญเสีย เสียหายจากอัคคีภัยและภัยพิเศษที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์

10%ของค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากอัคคีภัย และภัยเพิ่มพิเศษ

ความคุ้มครองเพิ่มเติมที่ท่านสามารถเลือกซื้อเพิ่มได้

 1. ประกันเงินระหว่างขนส่ง คุ้มครองความสูญเสียของเงินระหว่างการขนส่งทั้งไปและกลับจากสถานที่เอาประกันและธนาคารที่ได้ระบุไว้ ในวงเงิน 50,000 บาทต่อครั้ง และสูงสุด 100,000 บาท ตลอดทั้งปี อัตราเบี้ยประกัน 1,500 บาท
 2. ประกันกระจก คุ้มครองความเสียหายของกระจกรวมทั้งกรอบและสิ่งตกแต่งบนกระจกที่เสียหายเนื่องจากสาเหตุภายนอกทุกชนิด อัตราเบี้ยประกัน 1,000 บาท ต่อทุนประกันภัยทุกๆ 50,000 บาท
 3. ประกันภัยความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า อัตราเบี้ยประกัน 500 บาท ต่อทุนประกันภัยทุกๆ 100,000 บาท
 4. ประกันโจรกรรมและประกันเงินสด คุ้มครองความสูญเสีย เสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ และความเสียสูญเสียของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัยอันเนื่องมาจากการจี้ ปล้น ในเวลาทำการ อัตราเบี้ยประกัน 750 บาท ต่อทุนประกันภัยที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 50,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ต่อหนึ่งกรมธรรม์

ขอบเขตในการรับ ประกันภัย

 1. ต้องเป็นธุรกิจร้านค้า (ยกเว้นร้านแก๊ส), ร้านอาหาร, ร้านอาคาร, ร้านเบเกอรี่, โรงพิมพ์, ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า (วัดตัว), ร้านซักรีด, ร้านถ่ายรูป, สนุกเกอร์/บิลเลียด, ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า, โรงเรียนสอนภาษา/สอนคอมพิวเตอร์, คลินิก, โรงกลึง (ไม่มีผลตภัณฑ์ด้วยไม้), ร้านวีดีโอ, ร้านเสริมสวย และสำนักงานเท่านั้น
 2. สิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยต้องเป็นคอนกรีตล้วนและไม่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อันตรายตามประกาศของกรมประกันภัย
 3. สถานที่เอาประกันภัยต้องไม่อยู่ในห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้า
 4. วงเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 30,000,000 บาท
 5. สถานที่เอาประกันภัย 1 แห่งสามารถซื้อความคุ้มครองแผน Business Care ได้ 1 ฉบับเท่านั้น
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการรับประกันภัย และการอนุญาตเข้าสำรวจภัยสำหรับธุรกิจบางประเภทโดยจะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีๆไป

อัตราเบี้ย ประกันภัย

 1. กรุงเทพฯ และปริมณฑลรวมถึงเขตอำเภอเมืองและเขตอำเภอที่กรมประกาศให้ใช้อัตราตามลักษณะของภัย อัตรา 0.3%
 2. สำหรับเขตอำเภออื่นๆ อัตรา 0.45%

ตัวอย่างวิธีการคิดเบี้ยประกันภัย

ทุนประกันภัย 2,000,000 บาท X อัตราเบี้ยประกัน 0.3 %
เบี้ยประกันภัย= 6,000 บาท
บวกอากร (0.4%) = 6,000 X 0.4 % = 24 บาท
เบี้ยประกันภัยรวมอากร = 6,024 บาท
บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) = 6,024 X 7% = 421.68 บาท
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากร =6,445.68 บาท

หมายเหตุ

 • สำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑลรวมถึงเขตอำเภอเมืองและเขตอำเภอที่กรมประกันภัยประกาศให้ใช้อัตราคามลักษณะของภัย เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำเฉพาะความคุ้มครองหลัก 3,000 บาท (ก่อนภาษีอากร) ต่อกรมธรรม์

 • สำหรับเขตอำเภออื่นๆ เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำเฉพาะความคุ้มครองหลัก 4,500 บาท (ก่อนภาษีอากร) ต่อกรมธรรม์

“คนส่วนใหญ่ไม่ได้วางแผนที่จะล้มเหลว แต่ล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน”

“การเป็นคนจนอาจไม่ใช่เรื่องน่ายินดีนัก และการเป็นคนจนก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีเช่นกัน แต่การที่ทั้งแก่และจน คือความหายนะ”

"แผน ประกัน นี้รับ ประกันภัย โดย บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ ) และ บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ "
"เอกสารชุดนี้เป็นการแนะนำการ ประกันภัย มิใช่สัญญา ประกันภัย ข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญา ประกันภัย จะระบุไว้ใน กรมธรรม์ ประกันภัย"
"ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า"

ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

นาย วรเดช ปัญจรงคะ ( Mr. Voradaj Panjarongkha )

 • ผู้บริหารหน่วย นำทอง 667
 • บริษัท อเมริกันอินเเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ ) ( AIA )
 • มือถือ ( Mobile ) : 0-6533-7199
 • โทรศัพท์/โทรสาร ( Tel/Fax ): 0-2637-9999 ต่อ 2765
 • อีเมล์ ( E-mail ) : voradaj@easyinsurance4u.com

Link :

www.buddha4u.org :: www.thaisilver4u.com :: www.assetdd.com :: www.duangdee.name :: www.rotary4u.org

 

ธุรกิจ และ บริการ | ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย | ทางเลือก สายอาชีพ | เพื่อ ตัวแทน
สั่งซื้อ ออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ กับ เรา | แผนผัง

 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 4 มกราคม 2549 Contact Email : voradaj@easyinsurance4u.com

ค้นหา:
 ไปยัง: