1. ประวัติของการประกันภัย
2. จรรยาบรรณ และ
ศิลธรรมของตัวแทน
3. ความรู้เกี่ยวกับประกันชีวิต
4. ความรู้ตามประมวล
กฎหมายแพ่ง และพาณิชย์
5. ความรู้เกี่ยวกับพระราช-
บัญญัต ิประกันชีวิตพ.ศ.2535
6. เหตุแห่งสัญญาโมฆียะ
7. คู่มือประกันชีวิต
8. ความรู้ทั่วไป
9. แบบประกันที่เหมาะสม
กับเรา
10. ข้อแนะนำการซื้อประกันภัย
11. ข้อแนะนำการรับมอบ
กรมธรรม์
12. ข้อพิพาทการประกันภัย
13. ความรู้เกี่ยวกับการประกัน
วินาศภัย
14. การลดหย่อนภาษี
15. สายด่วนสุขภาพ เอ.ไอ.เอ
16. ข้อมูลทางสถิติ
17. สถานะทางการเงินของ
บริษัทต่างๆ
18. เว็ปไซด์ที่เกี่ยวข้อง

ความรู้เกี่ยวกับ ประกันชีวิต

ท่านรู้จักการ ประกันชีวิต หรือไม่

การ ประกันชีวิต ไม่ใช่การประกันว่าท่านจะไม่ตาย แต่เป็นวิธีที่คนกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันขึ้น เพื่อช่วยกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องมาจากการตายและรวมไปถึงการสูญเสียอวัยวะ พิการ ( ทุพลภาพ ) ค่ารักษาพยาบาล และการสูญเสียรายได้ในยามชรา โดยที่เมื่อคนใดต้องพบกับภัยเหล่านี้ ก็จะได้รับเงินก้อนหนึ่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว โดยมีบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการนำเงินก้อนนั้นไปจ่ายให้แก่ผู้ได้รับภัย โดยเงินก้อนนี้เป็นเงินที่เฉลี่ยเก็บจากผู้สมัครทำประกันชีวิตกับบริษัทซึ่งเงินส่วนเฉลี่ยนี้จะเรียกว่า “ เบี้ยประกัน ” และผู้ที่สมัครทำประกันจะเรียกว่า “ ผู้เอาประกันชีวิต ” ส่วนบริษัทจะเรียกว่า “ ผู้รับประกันชีวิต ”

*** เนื้อหาความรู้สามารถดาวน์โหลดได้ โดยเป็น PDF ไฟล์ (ใช้โปรแกรม Adobe Acrobat) ***

 1. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการ ประกันชีวิต
 2. ความหมายของการ ประกันภัย
 3. สัญญา ประกันวินาศภัย
 4. สัญญา ประกันชีวิต
 5. ผู้ที่เกี่ยวข้องในสัญญา
 6. การพิจารณารับ ประกันชีวิต
 7. ชนิดของการ ประกันชีวิต
 8. ประเภทของการ ประกันชีวิต แบ่งออกเป็น3 ประเภทใหญ่ๆ
 9. การ ประกันชีวิต ประเภทกลุ่ม(ประเภทหมู่)
 10. การ ประกันชีวิต ประเภทอุตสาหกรรม (ประเภทมวลชน)
 11. การ ประกันชีวิต ประเภทสามัญ
  • ตัวอย่างการเลือกทำ ประกันชีวิต แบบต่างๆ
  • การประกันอุบัติเหตุและทุพพลภาพ
 12. การกำหนดอัตราเบี้ย ประกันชีวิต
 13. การชำระเบี้ยประกัน
  • อัตราเบี้ยประกันที่ต้องชำระ
 14. สิทธิในการรับเงินปันผล
 15. การกลับสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันภัย/การต่ออายุกรมธรรม์
  • การต่ออายุกรมธรรม์มี 2 วิธี
  • การต่ออายุกรมธรรม์ที่มีเงื่อนไข
 16. แผนผังการ ประกันชีวิต

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ วรเดช ปัญจรงคะ ผู้บริหารหน่วยนำทอง667 บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด
มือถือ 06-5337199 โทรศัพท์ 02-6379999 ต่อ 2765 โทรสาร 02-6379999 ต่อ 2765 อีเมล์ voradaj@yahoo.com”

ธุรกิจ และ บริการ | ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย | ทางเลือก สายอาชีพ | เพื่อ ตัวแทน
สั่งซื้อ ออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ กับ เรา | แผนผัง

 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561         
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 10กรกฎาคม 2548

ค้นหา:
 ไปยัง: