1. ประวัติของการประกันภัย
2. จรรยาบรรณ และ
ศิลธรรมของตัวแทน
3. ความรู้เกี่ยวกับประกันชีวิต
4. ความรู้ตามประมวล
กฎหมายแพ่ง และพาณิชย์
5. ความรู้เกี่ยวกับพระราช-
บัญญัต ิประกันชีวิตพ.ศ.2535
6. เหตุแห่งสัญญาโมฆียะ
7. คู่มือประกันชีวิต
8. ความรู้ทั่วไป
9. แบบประกันที่เหมาะสม
กับเรา
10. ข้อแนะนำการซื้อประกันภัย
11. ข้อแนะนำการรับมอบ
กรมธรรม์
12. ข้อพิพาทการประกันภัย
13. ความรู้เกี่ยวกับการประกัน
วินาศภัย
14. การลดหย่อนภาษี
15. สายด่วนสุขภาพ เอ.ไอ.เอ
16. ข้อมูลทางสถิติ
17. สถานะทางการเงินของ
บริษัทต่างๆ
18. เว็ปไซด์ที่เกี่ยวข้อง

ความรู้ตามประมวล กฎหมาย แพ่งและพาณิชย์

*** เนื้อหาความรู้สามารถดาวน์โหลดได้ โดยเป็น PDF ไฟล์ (ใช้โปรแกรม Adobe Acrobat) ***

 1. ลักษณะของสัญญา ประกันชีวิต
 2. บุคคลเกี่ยวข้องในสัญญา ประกันชีวิต
 3. ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์มี 2 ชนิด
 4. สัญญา ประกันชีวิต เกิดขึ้นเมื่อไร
 5. กรมธรรม ์ประกันภัย จะต้องมีรายการดังต่อไปนี้
 6. การมีส่วนได้เสีย
 7. ผู้เยาว์กับการทำ ประกันชีวิต
 8. การละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือการแถลงข้อความเป็นเท็จ
 9. สัญญาโมฆียะ
 10. การแถลงอายุคลาดเคลื่อน
 11. การใช้จำนวนเงินหรือจ่ายค่าสินไหมทดแทน
 12. สิทธิเรียกร้องต่อผู้ก่อมรณภัย
 13. ข้อยกเว้นในการไม่จ่ายจำนวนเงินใช้ให้
 14. ค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ ประกันภัย
 15. สิทธิของผู้เอาประกัน
 16. สิทธิในเรื่องลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลของผู้ถือกรมธรรม์ ประกันชีวิต
 17. สิทธิของเจ้าหนี้ต่อจำวนเงินเอาประกัน
 18. การฟ้องร้องบังคับคดี

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ วรเดช ปัญจรงคะ ผู้บริหารหน่วยนำทอง667 บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด
มือถือ 06-5337199 โทรศัพท์ 02-6379999 ต่อ 2765 โทรสาร 02-6379999 ต่อ 2765 อีเมล์ voradaj@yahoo.com”

ธุรกิจ และ บริการ | ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย | ทางเลือก สายอาชีพ | เพื่อ ตัวแทน
สั่งซื้อ ออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ กับ เรา | แผนผัง

 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561         
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 10กรกฎาคม 2548

ค้นหา:
 ไปยัง: