1. ประวัติของการประกันภัย
2. จรรยาบรรณ และ
ศิลธรรมของตัวแทน
3. ความรู้เกี่ยวกับประกันชีวิต
4. ความรู้ตามประมวล
กฎหมายแพ่ง และพาณิชย์
5. ความรู้เกี่ยวกับพระราช-
บัญญัต ิประกันชีวิตพ.ศ.2535
6. เหตุแห่งสัญญาโมฆียะ
7. คู่มือประกันชีวิต
8. ความรู้ทั่วไป
9. แบบประกันที่เหมาะสม
กับเรา
10. ข้อแนะนำการซื้อประกันภัย
11. ข้อแนะนำการรับมอบ
กรมธรรม์
12. ข้อพิพาทการประกันภัย
13. ความรู้เกี่ยวกับการประกัน
วินาศภัย
14. การลดหย่อนภาษี
15. สายด่วนสุขภาพ เอ.ไอ.เอ
16. ข้อมูลทางสถิติ
17. สถานะทางการเงินของ
บริษัทต่างๆ
18. เว็ปไซด์ที่เกี่ยวข้อง
เหตุแห่ง สัญญา โมฆียะ

*** เนื้อหาความรู้สามารถดาวน์โหลดได้ โดยเป็น PDF ไฟล์ (ใช้โปรแกรม Adobe Acrobat) ***

ความหมายของ โมฆียะกรรม

ปกติในเรื่องการทำสัญญาต่างๆ คู่สัญญาสามารถบังคับตามกฎหมายได้ เช่น ผู้ซื้อให้ผู้ขายรับผิดชอบในข้อบกพร่องของสินค้าที่ขายและผู้ขายให้ผู้ซื้อชำระเงินค่าสินค้า หากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีให้ปฏิบัติหรือชดใช้ค่าเสียหาย แต่โมฆียะกรรมเป็นสัญญาที่อาจถูกบอกล้างให้เป็นโมฆียกรรมแต่เริ่มแรกได้ ซึ่งได้มีบทบัญญัติทั่วไปในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 175-181

สรุปได้ว่า โมฆียะกรรมนั้นเป็นนิติกรรมที่สมบูรณ์มีผลผูกพัน และใช้บังคับได้ตามกฎหมายทุกประการจนกว่านิติกรรมจะถูกบอกล้าง (เลิกสัญญา) ซึ่งเมื่อถูกบอกเลิกสัญญาแล้ว นิติกรรมนั้นจะเป็นโมฆะ และจะย้อนไปตั้งแต่เวลาเริ่มแรกที่ได้ทำนิติกรรมนั้น

สาเหต ุโมฆียะกรรม

โมฆียะกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีบทบัญญัติถึงการกระทำที่เป็นนิติกรรมที่เป็นโมฆียะกรรมไว้หลายประการแบ่งเป็นสาเหตุหลักๆไว้ดังนี้

 1. เกิดจากความสามารถของบุคคล เช่น เป็นเด็กผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ถ้าบุคคลเหล่านี้กระทำนิติกรรมใดโดยลำพัง นิติกรรมนั้นจะตกเป็นโมฆียะกรรม
 2. เกิดจากการแสดงเจตนา เช่น การแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคล หรือทรัพย์สิน การแสดงเจตนา โดยถูกกลฉ้อฉลถึงขนาดการแสดงเจตนาโดยการถูกข่มขู่ เป็นต้น

สำหรับโมฆียะกรรมตามสัญญาประกันชีวิตได้บัญญัติไว้ในมาตรา 865 ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวคือ เป็นการปกปิดไม่เปิดเผยข้อความจริง ซึ่งอาจจะจูงใจให้ผู้รับประกันภัย (บริษัทประกันภัย) เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือบอกปัดไม่ยอมทำสัญญา การปกปิดไม่เปิดเผยข้อความจริงตามสัญญาประกันภัย

ปกติจะถือว่าในแบบคำขอเอาประกันภัยเป็นคำเสนอขอเอา ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความจริงตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันภัยสอบถาม ทั้งนี้เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย หรือเป็นข้อมูลที่จะเรียกเบี้ยประกันภัยให้สูงขึ้น เช่น การแถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพ ถ้าเป็นโรคความดันโลหิตสูง ก็ต้องแถลงไว้ในคำขอเอาประกันชีวิต เพราะโรคความดันโลหิตสูงมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าบุคคลปกติธรมดา บริษัทประกันภัยก็จะคิดเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือถ้าเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากๆ บริษัทประกันภัยก็มีสิทธิไม่รับทำสัญญาประกันชีวิต

การปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพที่เคยมีคดีเกิดขึ้น และศาลวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรง ทำให้สัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆียะกรรม มีดังนี้

 • โรคตับอักเสบเรื้อรัง
 • โรคมะเร็งในเม็ดโลหิตขาว
 • โรคมะเร็งปากมดลูก และถูกผ่าตัดเอามดลูกออก
 • โรคเบาหวาน
 • โรคกระเพาะอาหาร และโรคตับแข็ง
 • โรคความดันโลหิตสูง และสุขภาพทรุดโทรม
 • โรคตับแข็ง และโรคในลำคอ
 • โรคถุงลมโป่งพองเรื้อรัง
 • โรคลมชัก
 • โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
 • โรคตับไต และดีซ่าน
 • โรคพิษสุราเรื้อรังอักเสบ
 • โรคไตวายเรื้อรัง
 • โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ
 • โรคมะเร็งที่ลิ้น
 • วัณโรคปอด

ส่วนโรคที่ศาลเคยวินิจฉัยว่าไม่ทำให้สัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆียะ ได้แก่ โรคหวัด หรือแพ้อากาศ โรคไส้เลื่อน โรคตาต้อ โรคกล้ามเนื้ออักเสบ นอกจากนี้ ก็จะเป็นเรื่องการปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอาชีพ และรายได้

ผู้มีสิทธิบอกล้าง โมฆียะกรรม

การบอกล้างโมฆียะกรรมนั้น กฎหมายได้กำหนดตัวบุคคลที่มีสิทธิบอกล้างนิติกรรมที่เป็นโมฆียะกรรมไว้ดังต่อไปนี้

 • ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้เยาว์ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่ผู้เยาว์จะบอกล้างก่อนที่ตนบรรลุนิติภาวะก็ได้ ถ้าได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
 • บุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ เมื่อบุคคลนั้นพ้นจากการเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถแล้ว หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี แต่คนเสมือนไร้ความสามารถจะบอกล้างก่อนที่ตนจะพ้นจากการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้ถ้าได้รับการยินยอมจากผู้พิทักษ์
 • บุคคลผู้แสดงเจตนาเพราะสำคัญผิด หรือถูกกลฉ้อฉล หรือถูกข่มขู่
 • บุคคลผู้วิกลจริตผู้กระทำนิติกรรมอันเป็นโมฆียะในขณะที่จริตของบุคคลนั้นไม่วิกล แล้ว

บุคคลอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้จะไม่มีสิทธิบอกล้าง และถ้าบุคคลผู้ทำนิติกรรมอันเป็นโมฆียะถึงแก่ความตายก่อนมีการบอกล้างโมฆียะกรรม ทายาทของบุคคลดังกล่าวอาจบอกล้างโมฆียะกรรมนั้นได้

ผลของการบอกล้าง โมฆียะกรรม

ผลของการบอกล้างโมฆียะกรรม คือถือว่าเป็นโมฆะมาตั้งแต่เริ่มแรก และให้คู่กรณีคืนสู่สถานะเดิม เสมือนว่าไม่มีสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้น และบริษัทประกันภัยจะต้องคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกัน หรือทายาท

ระยะเวลาในการบอกล้าง

ในการประกันชีวิตมีการระบุระยะเวลาในการบอกล้างเป็นการเฉพาะ คือ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่ผู้รับประกันภัยทราบข้อมูลอันจะบอกล้างได้ หรือภายในกำหนด 5 ปีนับแต่วันที่ทำสัญญา

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ วรเดช ปัญจรงคะ ผู้บริหารหน่วยนำทอง667 บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด
มือถือ 06-5337199 โทรศัพท์ 02-6379999 ต่อ 2765 โทรสาร 02-6379999 ต่อ 2765 อีเมล์ voradaj@yahoo.com”

ธุรกิจ และ บริการ | ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย | ทางเลือก สายอาชีพ | เพื่อ ตัวแทน
สั่งซื้อ ออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ กับ เรา | แผนผัง

 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561         
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 10กรกฎาคม 2548

ค้นหา:
 ไปยัง: