1. ประวัติของการประกันภัย
2. จรรยาบรรณ และ
ศิลธรรมของตัวแทน
3. ความรู้เกี่ยวกับประกันชีวิต
4. ความรู้ตามประมวล
กฎหมายแพ่ง และพาณิชย์
5. ความรู้เกี่ยวกับพระราช-
บัญญัต ิประกันชีวิตพ.ศ.2535
6. เหตุแห่งสัญญาโมฆียะ
7. คู่มือประกันชีวิต
8. ความรู้ทั่วไป
9. แบบประกันที่เหมาะสม
กับเรา
10. ข้อแนะนำการซื้อประกันภัย
11. ข้อแนะนำการรับมอบ
กรมธรรม์
12. ข้อพิพาทการประกันภัย
13. ความรู้เกี่ยวกับการประกัน
วินาศภัย
14. การลดหย่อนภาษี
15. สายด่วนสุขภาพ เอ.ไอ.เอ
16. ข้อมูลทางสถิติ
17. สถานะทางการเงินของ
บริษัทต่างๆ
18. เว็ปไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ทั่วไป

ประกันอุบัติเหตุ เอื้ออาทรมีประโยชน์อย่างไร?

การประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทรให้ประโยชน์แก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตหรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรด้วยการจ่ายเงินค่าทดแทนจำนวน 300,000 บาท และหากผู้เอาประกันภัยและคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายเสียชีวิตหรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรทั้งสองคนในอุบัติเหตุคราวเดียวกัน กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทรจะจ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มเป็นพิเศษให้ผู้เอาประกันภัยอีก 100,000 บาท

คำว่า “ ทุพพลภาพถาวร ” หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆได้ โดยสิ้นเชิงตลอดไป และรวมไปถึงกรณีสูญเสียมือทั้งสองข้าง หรือเท้าทั้งสองข้าง หรือสายตาทั้งสองข้าง หรือมือข้างหนึ่งและเท้าหนึ่งข้าง หรือมือหนึ่งข้างและสายตาหนึ่งข้าง หรือเท้าหนึ่งข้างและสายตาหนึ่งข้าง

สูญเสียมือและเท้า หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า และให้หมายรวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้น โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป

สูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิทและไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป

นอกจากนี้กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทร ยังมีข้อยกเว้นไม่คุ้มครองดังต่อไปนี้

  1. การกระทำของผู้เอาประกันภัย ขณะที่อยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์ระดับแอลกอฮอล์ตั้งแต่ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
  2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายร่างกายตนเอง
  3. การได้รับเชื้อโรค ยกเว้นได้รับเชื้อโรคจากบาดแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุ
  4. การแท้งลูก ยกเว้นการแท้งลูกนั้นเกิดจากอุบัติเหตุโดยตรง
  5. สงคราม การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อการร้าย
  6. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือกากนิวเคลียร์ใดๆ
  7. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุมในคดีอาญาที่กระทำโดยเจตนาเป็นองค์ประกอบความผิด และกฎหมายกำหนดโทษทางอาญาจำคุกขั้นต่ำตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป
  8. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรือ อาสาสมัครและเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม

สำหรับค่าเบี้ยประกันภัยการทำประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทรนั้นจ่ายเพียงปีละ 365 บาท โดยผู้ที่ จะทำประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทรนั้น จ่ายเพียงปีละ 365 บาท โดยผู้ที่จะทำประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทรได้ต้อง มีอายุตั้งแต่ 15 ปี บริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ทำประกันภัย พร้อมนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ โดยระบุชื่อผู้รับประโยชน์ซึ่งจะต้องเป็นทายาทโดยธรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียกับผู้เอาประกันภัยที่อยู่กินฉันสามีภรรยาโดยเปิดเผย หรือมีความสัมพันธ์ในความเป็นญาติร่วมสายโลหิตเดียวกันและที่อยู่ในความอุปการะของผู้เอาประกันภัย โดยสามารถซื้อได้เพียงคนละ 1 กรมธรรม์ท่านั้น หลังจากซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทร ผู้เอาประกันภัยจะได้รับใบรับรองการประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทรเป็นหลักฐาน

การดำเนินการในส่วนการรับประกันภัยและจ่ายค่าทดแทนนั้น ภาคธุรกิจเป็นผู้ดำเนินการ กล่าวคือเป็นความร่วมมือกันระหว่างสมาคมประกันวินาศภัยและสมาคมประกันชีวิต โดยมีบริษัทประกันภัยวินาศภัย 41 บริษัท และบริษัทประกันชีวิต 9 บริษัท รวมเป็น 50 บริษัท ร่วมกันรับประกันภัย ทั้งนี้ในการดำเนินการได้มอบหมายให้บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารโครงการ และมอบให้บริษัทกลางคุ้มครองเป็นผู้ประสบภัยจากรถจำกัด เป็นผู้ดำเนินการในเรื่องการเรียกร้องค่าทดแทน

ในกรุงเทพมหานคร สามารถหาซื้อประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทรได้ที่บริษัทหรือสาขาบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับในต่างจังหวัดในพื้นที่ซึ่งเป็นเขตเทศบาล สามารถซื้อได้ที่สาขาบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนในพื้นที่ซึ่งมีกำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้ติดต่อซื้อได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยกำนันผู้ใหญ่บ้านจะนำเบี้ยประกันภัยพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ระบุชื่อผู้รับประโยชน์นำส่งที่ทำการปกครองอำเภอ และที่ทำการปกครองอำเภอจะนำส่งที่ทำการปกครองจังหวัด เพื่อนำส่งบริษัทผู้บริหารโครงการต่อไป

 

ประกันสังคม

*** กำลังปรับปรุงข้อมูลครับ ***

ประกัน พ.ร.บ.

*** กำลังปรับปรุงข้อมูลครับ ***

ประกัน 30 บาทรักษาทุกโรค

*** กำลังปรับปรุงข้อมูลครับ ***

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ วรเดช ปัญจรงคะ ผู้บริหารหน่วยนำทอง667 บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด
มือถือ 06-5337199 โทรศัพท์ 02-6379999 ต่อ 2765 โทรสาร 02-6379999 ต่อ 2765 อีเมล์ voradaj@yahoo.com”

ธุรกิจ และ บริการ | ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย | ทางเลือก สายอาชีพ | เพื่อ ตัวแทน
สั่งซื้อ ออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ กับ เรา | แผนผัง

 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561         
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 10กรกฎาคม 2548

ค้นหา:
 ไปยัง: