1. ประวัติของการประกันภัย
2. จรรยาบรรณ และ
ศิลธรรมของตัวแทน
3. ความรู้เกี่ยวกับประกันชีวิต
4. ความรู้ตามประมวล
กฎหมายแพ่ง และพาณิชย์
5. ความรู้เกี่ยวกับพระราช-
บัญญัต ิประกันชีวิตพ.ศ.2535
6. เหตุแห่งสัญญาโมฆียะ
7. คู่มือประกันชีวิต
8. ความรู้ทั่วไป
9. แบบประกันที่เหมาะสม
กับเรา
10. ข้อแนะนำการซื้อประกันภัย
11. ข้อแนะนำการรับมอบ
กรมธรรม์
12. ข้อพิพาทการประกันภัย
13. ความรู้เกี่ยวกับการประกัน
วินาศภัย
14. การลดหย่อนภาษี
15. สายด่วนสุขภาพ เอ.ไอ.เอ
16. ข้อมูลทางสถิติ
17. สถานะทางการเงินของ
บริษัทต่างๆ
18. เว็ปไซด์ที่เกี่ยวข้อง
แบบ ประกัน ที่เหมาะสมกับเรา

ตัวอย่างการเลือกทำ ประกันชีวิต แบบต่างๆ

 • บุคคลที่เกรงว่าจะมีอายุยืนยาวและต้องการความคุ้มครองการเสียรายได้เมื่อมีอายุมากขึ้น (ทำแบบเงินรายปี หรือเงินได้ประจำปี)
 • บุคคลมีรายได้ไม่สูงนักและต้องการคุ้มครองการตายก่อนเวลาอันสมควร (ทำแบบชั่วระยะเวลา)
 • บุคคลที่ต้องการความคุ้มครองและการออมทรัพย์ และเป็นผู้ที่ไม่สามารถออมทรัพย์ได้สำเร็จเนื่องจากต้องใช้เงินเป็นประจำ (ทำแบบสะสมทรัพย์)
 • บุคคลที่ต้องการมีเงินทุนสำหรับหารเจ็บป่วยครั้งสุดท้ายและค่าทำศพ (ทำแบบตลอดชีพ)
 • บุคคลที่ต้องการสะสมเงินไว้เป็นทุนการศึกษาให้บุตร (ทำแบบสะสมทรัพย์)
 • บุคคลที่ต้องการความคุ้มครองในขณะเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด ในช่วงเวลาอันสั้น (ทำแบบชั่วระยะเวลา)

ข้อแนะนำการซื้อ ประกันภัย

 1. แบบประกัน พิจารณาจากความต้องการในการทำประกัน
 2. ทุนประกัน พิจารณาจากความคุ้มครองที่ต้องการ
 3. สัญญาเพิ่มเติม พิจารณาจากความคุ้มครองที่เพิ่มเติมจากประกันหลัก
 4. เบี้ยประกัน พิจารณาจากความสามารถในการชำระเบี้ย โดยดูจากความต้องการในแต่ละโครงการ
 5. บริษัทประกัน พิจารณาจากความมั่นคงของบริษัท ความซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่อลูกค้า มีมาตราฐานในการทำงาน เช่น บริษัท เอ.ไอ.เอ จำกัด
 6. ตัวแทนประกันชีวิต พิจารณาจากความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน สามารถดูแลผู้ถือกรมธรรม์ได้ตลอดสัญญา ซื่อสัตย์ พัฒนาตนเอง รักษาจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพนักขายประกันชีวิต

ข้อแนะนำการรับมอบกรมธรรม

 1. ตรวจสอบผลประโยชน์กรมธรรม์ว่าตรงความต้องการหรือไม่
 2. ตรวจสอบชื่อผู้เอาประกัน ผู้รับผลประโยชน์ ว่าถูกต้องหรือไม่
 3. ตรวจสอบการแถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับใบสมัคร เช่น อาชีพ ประวัติสุขภาพ ประกันที่มี เป็นต้น
 4. ตรวจสอบใบเสร็จ เพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษี
 5. แจ้งผู้รับผลประโยชน์ว่าได้ทำประกันกับบริษัทใดไว้ และเอกสารเก็บไว้ที่ใด

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ วรเดช ปัญจรงคะ ผู้บริหารหน่วยนำทอง667 บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด
มือถือ 06-5337199 โทรศัพท์ 02-6379999 ต่อ 2765 โทรสาร 02-6379999 ต่อ 2765 อีเมล์ voradaj@yahoo.com”

ธุรกิจ และ บริการ | ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย | ทางเลือก สายอาชีพ | เพื่อ ตัวแทน
สั่งซื้อ ออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ กับ เรา | แผนผัง

 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561         
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 10กรกฎาคม 2548

ค้นหา:
 ไปยัง: