a


1. เลือกโครงการที่สนใจ
2. วิธีการสั่งซื้อ
3. วิธีการชำระเงิน
4. สถานะการสั่งซื้อ
 

     
[language]

สั่งซื้อออนไลน์ ( Online Order )

1. เลือกโครงการที่สนใจ ( Choose you are intention program )

ทำการดาว์นโหลดแบบฟอร์มของโครงการที่สนใจสมัคร ( Down Load Applicaion Form of You are intendtion program ) และดาวน์โหลดคู่มือการสั่งซื้อได้ทีนี่ (order_manual.pdf)

ประกันการเดินทาง :

ประกันอุบัติเหตุ :

ประกันชีวิตและสุขภาพ กลุ่ม :

 • การ ประกัน ชีวิต และ สุขภาพ แบบหมู่ ( Group Life and Health Insurance )
 • การ ประกัน ชีวิต และ ผลประโยชน์ที่เพิ่มเติมจาก ประกันสังคม ( Top up Plan )
 • โครงการสะสมทรัพย์เพื่อการเกษียณอายุภาคสมัครใจ (Group Single Endowment)

ประกันชีวิต และสุขภาพ รายบุคคล :

 • ประกันชีวิต รายสามัญ แบบตลอดชีพ
 • ประกันชีวิต รายสามัญ แบบสะสมทรัพย์
 • ประกันชีวิต รายสามัญ แบบชั่วระยะเวลา
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันคุ้มครองรายได้

ประกันการรักษาโรคร้ายแรง :

 • ประกันการชดเชยกรณีเป็น 44 โรคร้ายแรง

ประกันรถยนต์ :

 • การ ประกันรถยนต์ ชั้น 1, 2, 3 และ พ.ร.บ. ( Automobile Insurance )

ประกันทรัพย์สิน และอัคคีภัย :

ประกันอื่นๆ :

 • การ ประกัน ผู้เล่นกอล์ฟ ( Golfer's Indemnity )
 • การ ประกัน โรคมะเร็ง ( Cancer Insurance or AIG Cancer Protection )
 • การ ประกันภัย การขนส่ง สินค้าทางทะเล ( Marine Insurance )
 • การ ประกันภัย การขนส่ง สินค้าทางบก ภายใน ประเทศ ( Inland Transit Insurance )
 • การ ประกันภัย โจรกรรม ( Burglary Insurance )
 • การ ประกันภัย สำหรับ เงิน ( Money Insurance )
 • การ ประกันภัย แผ่นกระจก ( Plate Glass Insurance )
 • การ ประกันภัย เครื่องจักร ( Machinery Insurance )
 • การ ประกันภัย หม้อไอน้ำระเบิด ( Boiler Explosion Insurance )
 • การ ประกันภัย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิส์ ( Electronic Equipment Insurance )
 • การ ประกันภัย งานรับเหมา ตามสัญญา ( Contract Works Insurance )
 • าร ประกันภัย ความเสี่ยงภัย ทุกชนิด ด้าน วิศวกรรม และ พลังงาน ( All Risks Insurance of Engineering and Energy Line )
 • การ ประกันภัย ความรับผิดตามกฏหมาย ต่อ บุคคลภายนอก ( Public Liability Insurance )
 • การรับ ประกันภัย ความรับผิดชอบจากผลิตภัณฑ์ ( Product Liability Insurance )
 • การ ประกันภัย ทดแทนแรงงาน ให้ความคุ้มครองตาม กฏหมาย แรงงาน ( Workmen's Compensation Insurance )
 • การ ประกันภัย ความรับผิดชอบ ของ นายจ้างต่อ ลูกจ้าง ( Employer's Liability Insurance )
 • การ ประกันภัย ความรับผิดชอบ ของ กรรมการ และ ผู้บริหารบริษัท ( Director & Officer Liability Insurance )
 • การ ประกันภัย ความรับผิดชอบ ทาง วิชาชีพ ( Professional Liability Insurance ) สำหรับ ผู้ประกอบวิชาชีพ แพทย์ ( Medical Malpractice Liability )
 • การ ประกันภัย ความเสียหาย จากการ เรียกคืนผลิตภัณฑ์ ( Product Recall Insurance )
 • การ ประกันภัย ผลิตภัณฑ์ ที่มีการ ปนเปื้อน ( Contaminate Product Insurance )

2. วิธีการสั่งซื้อ ( Order Method )

 • กรอก ใบคำขอเอาประกัน หรือ ใบสมัคร ให้ถูกต้อง โดย ผู้เอาประกันภัย จะต้องตอบคำถามตามแบบสอบถามตามความเป็นจริงทุกข้อ การปกปิดข้อเท็จริงใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ผู้รับประกันภัย ปฏิเสธการจ่ายเงินค่า สินไหม ทดแทน ตามสัญญา ประกันภัย ตาม ประ มวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865
 • ในการระบ ุผู้รับผลประโยชน์ ต้องเป็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย กัน เช่น ตนเอง บิดา<-> มารดา<->บุตร พี่ <-> น้อง สามี <-> ภรรยา นายจ้าง <- ลูกจ้าง เจ้าหนี้ <- ลูกหนี้ ( โปรดดูรายละเอียดที่ คู่มือประกันชีวิต ) ถ้าผิดจากเงื่อนไข สัญญาถือเป็น โฆฆะ
 • ชำระเงิน ที่ ธนาคาร ตู้ ATM พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และนำสลิป ส่งแนบมาพร้อม ใบคำขอเอาประกันภัย
 • ระบุ วัน เวลา ที่ต้องการได้รับกรมธรรม์
  1. แผน ประกัน อุบัติเหตุ และ สุขภาพ การเดินทาง ทั้งใน ประเทศ และ ต่างประเทศ ใช้ เวลาประมาณ 1 วันเพื่อออกกรมธรรม์ แต่มีผลคุ้มครองทันทีตามวันที่ระบุใน กรมธรรม์ ดังนั้น ควรเตรียมการสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย ประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อจะได้มีเวลาตรวจสอบความถูกต้องของกรมธรรม์ กรมธรรม์สามารถรับได้ทางอีเมล์ และหากต้องการตัวจริง จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
  2. แผน ประกัน ด้าน วิศวกรรม และ พลังงาน ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ เนื่องจากอาจต้องมีการประเมินก่อนเสนอราคา
  3. แผน ประกันรถยนต์ ชั้น 1, 2, 3 และ พ.ร.บ. ได้รับผลคุ้มครองทันทีตามวันที่ระบุในกรมธรรม์ ยกเว้น กรณีที่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำ ประกัน
 • จัดส่ง ใบคำขอเอาประกัน และ ใบสลิปชำระเงิน มายัง
  • นาย วรเดช ปัญจรงคะ ผู้จัดการหน่วย นำทอง 667 บริษัท เอไอเอ จำกัด
  • มือถือ ( Mobile ) : 08-6533-7199 , 08-2076-4666
  • โทรศัพท์ (Tel) : 0-2637-9999 ต่อ 2765
  • โทรสาร (Fax) : 0-2634-5079
  • อีเมล์ ( E-mail ) : voradaj@easyinsurance4u.com , voradaj@thailandwealth.com
 • วิธีรับกรมธรรม
  • โดยปกติจัดส่งทางอีเมล์ หากต้องการตัวจริงให้ระบุเพื่อจัดส่งทางไปรษณีย์ และโปรดตรวจ ชื่อ-นามสกุล ทั้ง ของ ผู้เอาประกัน และ ผู้รับประโยชน์ ร่วมทั้ง ผลประโยชน์ ด้วยว่าตรงตามต้องการ หรือไม่ หากมีข้อสงสัยสอบถามที่ 02-6379999 ต่อ 2765

3. วิธีการชำระเงิน ( Payment )

โอนเงิน เข้าชื่อบัญชี " บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ " ( New Hampshire Insurance Company )

ตามบัญชีดังต่อไปนี้

ธนาคาร ( Bank )

สาขา ( Branch )

บัญชี ( Account )

เลขที่บัญชี
( Account Number )

กรุงศรีอยุธยา
( Ayuthaya Bank )
สุรวงศ์
( Surawong )
ออมทรัพย์
( Saving )
125-1-08099-0
ไทยพาณิชย์
( Siam Commercial Bank )

สุรวงศ์
( Surawong )

กระแสรายวัน
( Current )
002-3-03825-2
กสิกรไทย
( Kasikorn Bank )
สีลม
( Silom )
กระแสรายวัน
( Current )
001-1-25438-1
กรุงเทพ
( ฺBangkok Bank )
สุรวงศ์
( Surawong )
กระแสรายวัน
( Current )
147-3-09169-0

4. สถานะการสั่งซื้อ ( Order Situation )

ติดตาม สอบถามได้ที่ :

 • นาย วรเดช ปัญจรงคะ ( Mr. Voradaj Panjarongkha )
  • ผู้จัดการหน่วย นำทอง 667
  • บริษัท อเมริกันอินเเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ ) ( AIA )
  • มือถือ ( Mobile ) : 08-6533-7199 , 08-2076-4666
  • โทรศัพท์ ( Tel ) : 0-2637-9999 ต่อ 2765
  • โทรสาร ( Fax ) : 0-2634-5079
  • อีเมล์ ( E-mail ) : voradaj@easyinsurance4u.com ,

"แผน ประกัน นี้รับ ประกันภัย โดย บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ ) และ บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส ์"
"เอกสารชุดนี้เป็นการแนะนำการ ประกันภัย มิใช่สัญญา ประกันภัย ข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญา ประกันภัย จะระบุไว้ในกรมธรรม ์ประกันภัย "
"ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า"

Link :

www.buddha4u.org :: www.thaisilver4u.com :: www.assetdd.com :: www.duangdee.name :: www.rotary4u.org : www.thailandwealth.com

ธุรกิจ และ บริการ | ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย | ทางเลือก สายอาชีพ | เพื่อ ตัวแทน
สั่งซื้อ ออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ กับ เรา | แผนผัง

 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 4 มกราคม 2549 Contact Email : voradaj@easyinsurance4u.com

ค้นหา:
 ไปยัง: