1. วัตถุประสงค์ของเว๊ปไซด์
2. ผู้บริหารหน่วยนำทอง 667
3. วิสัยทัศน์ (Vision)  
4. ปฎิธาน (Mission)  
5. กิจกรรมของหน่วยงาน  

รู้จักเรา

วัตถุประสงค์ของเว๊ปไซด์

 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจของประชาชนต่อธุรกิจประกันชีวิตว่า การประกันชีวิต = การลงทุน + การออม + การคุ้มครอง
 2. เพื่อเป็นช่องทางการนำเสนอสินค้า และบริการของหน่วยงานนำทอง 667
 3. เพื่อเป็นคลังความรู้ในการพัฒนาบุคคลากรของหน่วยงานนำทอง 667

หวังว่าท่านคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อย ถ้ามีข้อแนะนำติชม กรุณาชี้แนะด้วยครับ

ผู้บริหารหน่วยนำทอง 667

ชื่อ นายวรเดช ปัญจรงคะ
เกิดวันที่ 16 กันยายน
สถานที่เกิด อำเภอเมือง กาญจนบุรี
ประวัติการศึกษา
 • โรงเรียน ไผทอุดมศึกษา ระดับประถมศึกษา
 • โรงเรียน สามเสนวิทยาลัย ระดับมัธยมต้น
 • ป.ว.ช. สาขาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (พ.ศ. 2533)
 • วศ.บ. (สจ.พ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (พ.ศ. 2537)
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2546)
ทุนการศึกษา
 • ทุนการศึกษาโตชิบา (พ.ศ. 2534-2537)
 • ทุนอุดหนุนการค้นคว้า และวิจัยประเภทวิทยานิพนธ์ จากมหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2545)
ประสบการณ์การทำงาน
 • บริษัทไทยเมเดนชา ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล
ความสำเร็จที่ผ่านมา
 • ตัวแทนสถาบันถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแข่งขันโรบอทซอคเกอร์แห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2537
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง การประยุกต์การตัดสินใจหลายบรรทัดฐานเกี่ยวกับการเลือกที่ตั้งของโรงงานสร้างวงจรรวมบนแผ่นเวเฟอร์ในประเทศไทย (An Application of Multiple Criteria Decision Making on Site Selection of Wafer Fabrication Factory in Thailand)
 • การออกแบบงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล ระบบควบคุม ในช่วงที่ทำงานบริษัทไทยเมเดนชา จำกัด
ความสำเร็จเกี่ยวกับงานที่ปรึกษาทางการเงิน และการประกันภัยของบริษัท เอ.ไอ.เอ จำกัด
 • คุณวุฒิ Super Star Club ประจำปีพ.ศ. 2545
 • คุณวุฒิทัศนศึกษา เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ประจำปี พ.ศ. 2546
 • คุณวุฒิทัศนศึกษา โซล ประเทศเกาหลี คุนหลิง ฮ่องกง เฉินตู ประเทศจีน
 • Great Starter สำหรับ Agent Superisor ประจำปี พ.ศ. 2546
 • ผู้บริหารหน่วย อันดับ 5 ภาคประเทศไทย ของฝ่าย ประกันกลุ่ม
 
ประวัติการทำงานที่บริษัท เอ.ไอ.เอ จำกัด
 • ตัวแทนแบบพาร์ตไทม์ 1 มิ.ย. พ.ศ. 2542
 • ตัวแทนแบบฟูลไทม์ 30 มี.ค. พ.ศ. 2545
 • Agent Organizer (AO) 1 ธ.ค. พ.ศ. 2544
 • Agent Supervisor (AS) 1 ธ.ค. พ.ศ. 2545
 • Unit Manger (Um)
 • District Manager (DM)
 • Senior District Manager (SDM)
 • District Director (DD)
 • Senior District Director (SDD)
 • Executive District Director (EDD)

วิสัยทัศน์ (Vision)

 1. เราจะเป็นองค์กรที่มีคุณภาพสูงสุดในบริษัท เอ.ไอ.เอ. จำกัด
 2. เราจะมีบุคลากรมืออาชีพที่มุ่งมั่นมอบบริการที่เป็นเลิศ และเป็นหลักประกันที่มั่นคงสำหรับลูกค้า และสั งคมตลอดไป

ปฎิธาน (Mission)

 1. เราจะเป็นอ งค์กรที่มีความสามารถให้บริการด้านที่ปรึกษาทางการเงิน และการประกันภัยอย่างเชี่ยวชาญ
 2. เราจะเป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และจริงใจ พร้อมทั้งมีการบริการ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในระดับที่เป็นเลิศ
 3. ทีมงานมีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ มีความพร้อมใจในการทำงานเป็นทีมด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตร พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสร้างประโยชน์ต่อสังคม
 4. เรามีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้าเชื่อว่า “ คุณเชื่อไหม … แค่คุณเพียงคนเดียว ก็ทำให้ชีวิตคนมากมายมั่นคงได้ ”
 5. เรามุ่งมั่นที่จะเจริญเติบโตทั้งจำนวนทีมงาน จำนวนลูกค้า และกำไรขององค์กร
 6. เราจะนำเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมาประยุกต์และพัฒนาองค์กรให้อยู่ในแนวหน้าของบริษัท
 7. เราจะต้องเป็นทีมงาน OF The Year ของบริษัท

กิจกรรมหน่วยงาน

ทำบุญสุขใจไหว้ 9 วัด อยุธยา ปี 2551

 
 

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ วรเดช ปัญจรงคะ ผู้บริหารหน่วยนำทอง667 บริษัท เอไอเอ จำกัด
มือถือ 061-519-4636 โทรศัพท์ 02-6379999 ต่อ 2765 โทรสาร 02-6379999 ต่อ 2765 อีเมล์ voradej@thailandwealth.com”

ธุรกิจ และ บริการ | ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย | ทางเลือก สายอาชีพ | เพื่อ ตัวแทน
สั่งซื้อ ออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ กับ เรา | แผนผัง

 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 4 มกราคม 2549 Contact Email : voradaj@easyinsurance4u.com

ค้นหา:
 ไปยัง: